ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 21:12
ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް
ފޭސްބުކް
ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންވެސް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ
 
30 އެޕްރީލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ, ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ (A) ކެޓަގަރީގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓް، އަދި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ (B) ކެޓަގަރީގައި 25 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 30 އެޕްރީލް 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަަމަށެވެ. އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންވެސް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ފޯމު ފުރުމުގައި، ފޯމުގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރުމާއި، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެމުންނެވެ. އަދި ބިން ނެތް ރަށްރަށުގައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައްވެސް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް