ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 16:25
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުން
ފެނުނު ޑްރަގްގެ ޒިންމާ ނެގީ އެހެން މީހެއް، ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި
 
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ކުށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައި
 
449 ގްރާމް ޑައިމޯފިންއާއި، ޑިޖިޓަލް ކައްޓާއެއް ވަނީ ފެނިފައި
 
މި މައްސަލައިގައި ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކުން ނަގާފައިވޭ

2020 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކާއި ގުޅިގެން މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވަނީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ 20 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ އެވަގުތު ހުރި ކޮޓަރިއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން 449 ގްރާމް ޑައިމޯފިންއާއި، ޑިޖިޓަލް ކައްޓާއެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 10 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކުން ނަގާފައިވާއިރު، އޭނާގެ އިއުތިރާފާއެކު އެ މައްސަލަ އޮތީ ނިމިފައެވެ.

ވުމާއެކު، މި މައްސަލައިގައި ހުށައެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ކުށް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެނގިގެން، އެމީހުންގެ ރުހުމާއެކު އޭގެ ތެރެއިން ވަކި މީހެއްގެ އަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރެއްޖެނަމަ އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް ވަކިވަކިން މަސްތުވާތަކެތި އެ އަދަަދަށް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 146 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ގާޒީވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 146 ވަނަ މާއްދާގައި އެ ވަނީ ތަނަކުން ފެންނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ޙާލަތު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރީ އެމީހެއްގެ އެނގުމާއި ރުހުމުގެ ތެރެއިންކަން ދައުލަތުން ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މަރުޙަލާގައި އެހެން ފަރާތަކުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޒިންމާ ނަގައި، އެ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުން އެމީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާވެސް ކޮށް، އެމީހާ ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޝަރީއަތުން އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާއިރު، އެއީވެސް ކަނު ލޮލެއް ދެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ގާޒީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި ޙުކުމް އިއްވެވީ ގާޒީ އާދަމް މުޙައްމަދުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް