ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:39
މޯލްޑިވިއަން ފުލައިޓުގައި ފަސެންޖަރުން ގެންގޮސް އެހެން ފުލައިޓެއްގައި ލަގޭޖް އުފުލާކަމުގެ އެތައް ޝަކުވާއެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި
މޯލްޑިވިއަން ފުލައިޓުގައި ފަސެންޖަރުން ގެންގޮސް އެހެން ފުލައިޓެއްގައި ލަގޭޖް އުފުލާކަމުގެ އެތައް ޝަކުވާއެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ހާލަތު: ގެސްޓު މީހާ މިއަދު، ދާގީނާ މާދަމާ!
 
ޓިކެޓުގެ އަގުވެއް އިންތިހާއަށް އުފުލިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް
 
ޕްރައިވެޓް އެއަރލައިންތައް ގައުމީ އެއަރލައިނަށްވުރެ ރަނަގަޅުކަމުގެ އެތައް ވާހަކައެއް
 
ރާޅާ އަޅަން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ސަރފް ބޯޑުތައް އެންމެ ގިނައިން ލަސްވަނީ

ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އެކި ކަންކަމުގެ ޝަކުވާ އަކީ ދިވެހި އެތަކެއް ރައްޔިތުންނެއް ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށް ވާހަކައާއި، އަގުބޮޑު ވާހަކައެވެ. ދިވެހިންގެ އެތަކެއް ޝަކުވާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ރާއްޖޭގައި ދަތުރުކުރާ އެހެން އެއަރލައިންތަކުން އަގުހެޔޮވެފައި ހިދުމަތް ރަނގަޅުވެފައި ފަސޭހަ ވާހަކައެވެ. ވަކިން ބޮޑަށް ޓިކެޓްގެ އަގުގައި ހުންނަ ފަރަގުގެ ވާހަކައެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އަގަށް އައި ބަދަލާއެކު ގައުމީ އެއަރލައިނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖީބު ފެލާ ހުސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެތަކެއް ބައެއް އަންނަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އިގްތިސާދާއި ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވިޔަސް، މޯލްޑިވިއަންގެ އަގުތަކާއި ގުޅިގެން އަލަށް ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކުވެސް އިނދަޖެހިދާނެއެވެ. އާންމުންގެ އެތަކެއް ޝަކުވާއެއް ހުރި އިރު، ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެތަކެއް ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާ ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރު ރާއްޖެއަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހޮވިފައިވީނަމަވެސް، މިކަމުގައި ހަގީގަތުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ދައުރު ވަރަށް ވެސް ކުޑައެވެ. ދައުރު ކުޑަކަމަށް މި ދެންނެވެނީ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެގެންނެވެ. މޯލްޑިވިއަންގައި ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޓިކެޓުގެ އަގުބޮޑުކަމާއި، އެދެވޭ ހިދުމަތެއް ނުލިބުމާއި، މިހެން ގޮސް ހުސް ޝަކުވާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަހުރުވެރި ޝަރަފު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މޯލްޑިވިއަންގެ މިއަދުގެ ހާލަތަކީ މިއަދު ގެސްޓު މީހާ ބޯޓަށް އަރާ ފުރުވާލެވިއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ލަގޭޖާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ބައެއް ސާމާނު ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ފޮނުވާލެވޭ ވަރުވުމެވެ. މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ރީތި ނަން ކިލަބުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޔާ މޮޑެވިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް ހުރީ މި ޝަކުވާއެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ އަގުބޮޑު ވާހަކައެވެ. ގެސްޓުންގެ ސާމާނު ހަމައަށް ނުލިބިދާ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ރާޅާ އަޅާ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ވާދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޓިކެޓްގު އަގަކީ ވިޔަފާރިއަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެއެވެ. އެއީ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރަން ބަދަލުވާން ޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެއެވެ.

ދެން ކުރި އަނެއް ޝަކުވާއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރާޅާއެޅުންތެރިން އަންނަ އިރު، އަންނަ ބޯޓުގައި ސަރފް ބޯޑުތައް ނާންނަ ވާހަކައެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެން އޮންނަ ބޯޓަކުން އެތަކެތި ގެންނަ ވާހަކައެވެ. އެހެން ބޯޓަކުން އެ އަންނާތީ ބައެއް ފަހަރު ދެތިން ދަތުރު އެއަރޕޯޓް އޮންނަ ތަނަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް މިކަން ހިނގަމުންދާގޮތެވެ. މިއީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބުރައެކެވެ. މިއީ ޖެއްސުމެކެވެ.

ގައުމީ އެއަރލައިންގެ ޓެގުގައި މި ކުރެވޭ ކަމަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ފޫހިކޮށްލުމެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަޝްހޫރު އެންމެ އަގުބޮޑު މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މި ހާލަތުގައި އޮތް އިރު، ދެން ހިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ އެހެން އެއަރލައިންތަކުން މޯލްޑިވިއަންއަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ، ލުއި އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ ހިދުމަތްތަކެއް ދޭ ކަމަށްވެއެވެ. މިކަން ހުދު ދިވެހި ރައްޔިތު މީހާ ވެސް ގަބޫލުކުރެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ދިގު މާޒީއަށް ބަލާލާއިރު ދަރަނި ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތެވެ. ދުވަހަކުވެސް ކުންފުނި ކުރިއަށް ޖެހިލިތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ފާއިތުވި 15 ވަރަކަށް އަހަރު ދުއްވީ ބާ ބޯޓުތަކެވެ. އައު ބޯޓެއް ފުލީޓަށް އިހައްދުވަހު އިތުރު ކުރި އިރު މިއީ ހަގީގަތުގައި އެއަށް ބަލާފައި އަތްތިލަބަޑިޖަހާ ސަނާ ކިޔޭނެވަރު ކަމެއް ނޫނެނެވެ. އިހައްދުވަހު މޯލްޑިވިއަން އިން ގެނައި ކަހަލަ ކިތައްމެ ބޯޓެއް ޕްރައިވެޓް އެއަރލައިންތަކުން ގެނެސް ދުއްވާ ބާކޮށްލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ތަރައްގީ ނުވެ އޮތުމަކީ އެ ކުންފުނި ހިންގަން ތިބި މީހުންގެވެސް ނާގާބިލުކަމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފެނިގެންދަނީ ރައްޔިތުންނާއެކު އެކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ޖެއްސުން ކުރާތަނެވެ. ޑޮމިނޭޓް ކުރި ކުރީނުން ގޮސް އަމިއްލަ އެއަރލައިންތަކުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރެވެން އޮތް ދަތުރުތައްވެސް މިއަދު އޮތީ ހުއްޓުވާލާފައެވެ. އެކަން ކުރި ގޮތަށް ތަރައްގީ ގެނައިނަމަ މިއަދު ފަސިންޖަރު ފުރުވާފައި އަނެއްދުވަހު ދާގީނާ ފޮނުވާނެ ހާލަތަކަށް ނުދިޔައީސްއެވެ.

މިއަދު މޯލްޑިވިއަން އިން 1600ށް 1800ށް ކުރާ ދަތުރެއް އެހެން އެއަރލައިންތަކުން 1000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ވެސް ކުޑަކޮށް އެބަކުރެއެވެ. މިއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ އަގުބޮޑު ނުވާ އިރުވެސް މޯލްޑިވިއަން އިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ދަތުރެއް ކުރީ 1500ން މަތިންނެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ އެއަރލައިންތަކުން އެއިރުވެސް ކުރަމުން ދިޔައީ 1000ން ދަށުންނެވެ. ގެއްލުން ވާނަމަ ޕްރައިވެޓް އެއަރލައިންތަކަށް ގެއްލުން ވާނެއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ވީމަ އަދިވެސް ބުއްފުޅި ޖައްސައިގެން ނޫނީ ސަމްސަލުން ލަވައިގެން ނޫނީ ނުވަނީހެއްޔެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
11%
2%
21%
6%
47%
ކޮމެންޓް