ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 10:17
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދަނީ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދަނީ
މިހާރު
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނަތް
ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމި ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން މާދަމާ
 
އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމި
 
ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނިންމާލާފައިވަނީ 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި
 
އޭސީސީގެ ތަހުގީގީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުއްގިރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަޔާންތައް ހާމަކޮށްދޭނެ

ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ގާޒީ ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނިންމާލާފައިވަނީ 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

ޝާރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ދަށު ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ބަލައިގަންނަން ނިންމެވީ ހާމަ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އޭސީސީގެ ތަހުގީގީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުއްގިރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަޔާންތައް ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައެޅި ހުށައެޅުމެވެ.

ވުމާއެކު، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރީއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:15 އަށެވެ.

ރ ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް 2 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ދައުވާތަކަށް ބަލާއިރު، ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް