ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 10:29
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުން
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުން
އެމްޓީސީސީ
ވިލިނގިލީ ބަނދަރު މަޝްރޫއު
ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ %45 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ
 
އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައި
 
މި މަޝްރޫއާއެކު ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

ގއ.ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ %45 މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ތިންވަނަ ފިޔަވަހި) ގެ ދަށުން، އައު ހާބަރ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު 45 އިންސައްތަ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި، އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާކަންވެސް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ގއ.ވިލިނގިއްޔަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އެއްރަށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮޑި ދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭއިރު ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ވެގެން ދިއުމަކީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދެކެވެ.

އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު، މިމަޝްރޫއާއެކު ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޮޑު ހިލައިގެ ފަސްވަނަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ބޮންޑު ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި
ނޫމަރާ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: އާޒިމް
އާރުޓީއެލް ޒޯން 1ގެ ސާވޭ: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ!
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
"އިންޖީނު ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮމޯޝަން" ތަޢާރަފުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި