ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 14:45
ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވެ ނުލަފާކަން ނުދެއްކުން
ރަމަޟާން މަހުގެ ތަކެތީގެ އަގުތައް
"އިސްލާމީ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، އަގުތައް ދަނީ ދަށަށް"
 
300 އަފްޣާނީއަށް ލިބުނު އެއްޗެއް ވިއްޔާ މިހާރު ވިއްކަނީ 400އަށް
 
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިފައި ވާ ކަމުގެ ޝާކުވާ ރަށްވެހިން ދަނީ ކުރަމުން

އެއީ މިއަދު ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްގެވެސް ހާލަތެވެ. ބާޒާރަކަށް ވަދެލައިފިނަމަ އިވެމުން ދަނީ އެއް އަޑެކެވެ. ތަކެތީގެ އަގުތައް، އިންތިހާ ބޮޑުވެގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރާ އަޑެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ނުދާތީ، އަނެއް ބަޔަކު، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރާ އަޑެވެ. ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރި ޠާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް، އޯގަސްޓް 2021ގައި ގެންގޮސްފައި ވާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަން ކުރާ ކާބުލްގެ ބާޒާރު މަތިންވެސް، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އިވުނީ، ހަމަ އެ ޝަކުވާ ތަކެވެ.

Advertisement

ތޮއްޖެހިފައިވާ ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށް ވާ މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ ޝަކުވާއަކަށްވެސް ވީ، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިފައި ވާ ކަމުގެ ޝާކުވާއެވެ.

އިސްލާމީ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ، ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އަގުތައް ދަނީ ދަށަށް، އެކަމަކު، އަފްޣާނިސްތާނުގަ، އެއާ ޚިލާފަށް، އަގުތައް މި ދަނީ މައްޗަށް. މީގެ ކުރިން 300 އަފްޣާނީއަށް ލިބުނު އެއްޗެއް ވިއްޔާ މިހާރު އެ ވިއްކަނީ 400އަށް. ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އަހަރެން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރި ވާށެ، ނުލަފާކަން ނުދައްކާށޭ.
މުޙައްމަދު ސަލީމް؛ ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސެއް

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ދަނީ، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް، ޠާލިބާން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި އަންހެން ކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު އަލުން ފަހި ކޮށްދިނުމަށްވެސް އެތައް ބަޔަކު ދަނީ، ދޭސީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޑިމާންޑް ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރި ދިގު ހަނގުރާމަ ނިންމާ އެޤައުމުން ފައިބައިގެން ދިއުމާއެކުހެން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް، ޠާލިބާން ހަނގުރާމަވެރިން ނެގި ނަމަވެސް، އިސްލާމިކް އެމިރޭޓް އޮފް ޠާލިބާންގެ ސަރުކާރު، އެހެން ޤައުމަކުން އަދި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާގެ ޝަކުވާއަކީވެސް އެއީއެވެ.

އިސްލާމިކް އެމިރޭޓް ޠާލިބާން ސަރުކާރުން ވަނީ ޤައުމުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ، އެކަމަކު، ބޭރުގެ އެއްވެސް ޤައުމަކުން މިއަދު އަފްޣާނިސްތާނަކަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭ. މިކަމާ ހެދި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ވަނީ، އިންތިހާ ފަޤިރުކަން ތަޙައްމަލު ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ.
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ: ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސެއް

ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކާ އަފްޣާނިސްތާނު މީހުން އާންމުކޮށް ތައްޔާރުކޮށް އުޅެނީ ހަވާދުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ، ކާބޯތަކެއްޗެވެ. އަދި ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުން ކުރާ ފޮނިކާތަކެތިވެސް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާގައި އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަމުން ދަނީ އެ ޤައުމުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ގިނަ މީހުންނަކީ މިއަދު، ކާބޯތަކެތި ގަތުމުގެ ތަނަވަސްކަންވެސް ނެތް ބައެކެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްގެ އިސް ވެރިޔާ ވަނީ، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިންސާނީ ކާރިޘާއެއް އުފެދުނަ ނުދިނުމަށްޓަކާ، އެ ޤައުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިތުރު އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
20%
60%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 16:48
ޢުންމީދު
ދިވެހި ރާއްޖެ އައްވުރެ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުއެއްވެސް ގައުމެއް އަޮންނާނެހެން ހީޔެއްނުވޭ. ޜަމަޡާން މަހުގައި ރަމަޡާންމަހަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނައް އަންނަ ފައިސާގެ އީދެއް😌
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!