ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 10:00
ވައިކަރަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން
ވައިކަރަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން
ވ.ރަކީދޫއާއި ތިނަދޫ އަދި އދ. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން މެއި-6 ގައި
 
އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
ރަޖިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވޭ
 
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއްމުކޮށްފައިވޭ

ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަނާއި ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު އަދި އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު މެއި-6 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނީ ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަނާއި ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު، އަދި އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2023 މޭ 06 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:00ން ހަވީރު 4:00ށް ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ ހަމަ އެދުވަހު ވޯޓު ނަގާ ނިމޭތާ 30 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ފަހުގައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2023 މޭ 08 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ދުވަހު ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

ރަކީދޫ ކައުންސިލް އަށް އަންހެން އެއް މެމްބަރު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭއިރު، ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 5 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ދިއްދޫއަށް އެއް ކައުންސިލް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެއެވެ.

Advertisement

އީސީން ބުނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު، 2023 އެޕްރީލު 06 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އީސީން ބުނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބު, ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އަދި ވ.ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 2023 މާރިޗު 22 ވީ ބުދަ ދުވަހު އާއްމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އީސީން ބުނީ މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 2023 އެޕްރީލް 02 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 02:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝަކުވާ ފޯމުންނެވެ. ޝަކުވާ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ކަމަށްވާ، [email protected] އަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް