ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 17:39
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބާޒާރެއް
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބާޒާރެއް
ރޮއިޓާސް
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބާޒާރު
ބާޒާރުގައި އުފުލެމުންދާ އަގުތަކުގެ ބުރަ، ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް!
 
ބަންގްލަދޭޝް ބާޒާރުގެ އަގުތައް ބޮޑު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އާދަކާދައަށްވެސް ބަދަލު އާދެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް މި ދިޔަ ތިން ހަތަރު އަހަރަކީ އެކި ގޮތް ގޮތުން ތަފާތު ހާލެއްގައި، ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިއަން ޖެހުނު އަހަރުތަކެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންދާލީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ބިޔަ ރާޅެވެ. ފުރަބަންދުތަކުން މިންޖުވެ، އިހު އުޅުނު އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫޢަ ނުވެވި އުޅެނިކޮށް، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ބަނަ ވިލާގަނޑު، މުޅި ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙު އިތުރަށް ބަނަ ކުރިއެވެ.

މިފަދަ ހާލެއްގައި ވަނިކޮށް 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް، މުސްލިމު ޢުއްމަތާ މި ބައްދަލު ކުރީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ހީނަރުކަން ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. ބާޒާރުތަކުގައި އަގު ނުއުފުލޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.

"މިއޮއް އަންނަނީ ރޯދަމަސް. އަހަރަމެންވެސް ބޭނުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކާލަން. އެކަމަކު، އަހަރަމެންނަށް ނެތް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކާލާ ހެދޭކަށް. އަގުތައް އެހާ ބޮޑު. ކިހިނެއް ދެން އަހަރަމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ؟
ހުސްނީ އާރާ؛ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިޔެއް

މުސްލިމުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ އޭޝިއާ ބައްރުން ފެށިގެން މެދުއިރުމައްޗަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މި ފަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފަކީ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމުގެ ތަކުލީފުތަކެވެ.

ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމުގެ ހިތި ރަހަ އެންމެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައި ވާ އެއް ބަޔަކީ އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ރަށްވެހިންނެވެ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މި ފަހަރު ހުރަސްތަކެއް ވަނީ ގިރާ ކުރަން ޖެހިފައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމުގެ ސަބަބުން އުފުލަންޖެހޭ ވޭން ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޫކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކާ ލޮރީތަކުގެ ކައިރީގައި ދަމާލާފައިވާ ދިގު ސަފުތަކަށް ބަލާލުމުން، އެކަން ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ހާމަވެއެވެ. މި ޓްރަކްތަކަކީ، އުފުލެމުންދާ ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތަކާ ގުޅިގެން އޯޕަން މަރކެޓް ސޭލްސް (އޯއެމްއެސް)ގެ ނަމުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. ހަނޑުލާއި ގޮދަން ފުށް ފަދަ، ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތި، މި ޓްރަކްތަކުން، ހެޔޮ އަގުގައި ގަންނަން ލިބެން ހުރެއެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ކުކުޅުގެ އަގު ހުރީ 250 ޓައްކާއަށް. މިއަދު ހުރީ 270 ޓައްކާއަށް. ރަތް ކުކުޅު ހުރީ 300 ޓައްކާއަށް. މިއަދު އޭގެ އަގު ހުރީ 340 ޓައްކާގަ. މީ އަހަރަމެންގެ ޤައުމުގެ ހާލަތަކީ.
އިޤްބާލް ޙުސައިން؛ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ލޯކަލް މަރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން ކުރިމަތިވެފައެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދު މަދުކަމުންނެވެ. ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން، ގޮވާން ވިއްކާ މީހަކު ބުނީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އަގުތައް ބޮޑު ކަމަށާ، ނަމަވެސް މީހުންގެ އާމްދަނީ ދަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ވިޔަފާރި ދަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. ހުރިހާ މުދަލެއްގެ އަގުތައް ދަނީ އުފުލެމުން. ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސާމާނުވެސް ލިބެން އެބަހުރި، އެކަމަކު އަގުތައް ބޮޑީ، މީހުންގެ އާމްދަނީ ކުޑަ. މިކަމުގެ ސަބަބަކީ، މި ތަނުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވުން ހެން ހީވަނީ."
މުޙައްމަދު ސުބްހާން؛ ބާޒާރުގައި އެއްޗިހި ވިއްޔާ މީހެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ޔޫކްރައިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސަޕްލައި ޗޭނަށް ލޮޅުންތައް އަރާ، ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ފޯރަމުން ދާއިރު، މި ދުވަސްވަރަކީ، ހަކަތައިގެ ސަޕްލައާއި އަގުތަކަށްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ފޯރާ، ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ އިޤްތިޞާދަށް އިންތިހާ ހާސްކަން ކުރިމަތިވެފައި ވާ ދުވަސްވަރެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް