ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 18:14
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ވަނީ ފަށައިފައި --
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ވަނީ ފަށައިފައި --
ތ. ވިލުފުށި
ވިލުފުށީ "ހެޔޮބަސް" ޖަމިއްޔާއިން އެ ރަށު މިސްކިތެއް އޭސީކޮށްފި
 
އެ ޖަމިއްޔާއަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް

ވިލުފުށީގައި ޖަމުއިއްޔާއަކުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގެ ޢުމަރުފާރޫޤު މިސްކިތުގެ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާބައި އޭސީ ކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ އެ ރަަށު ކައުންސިލުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެރަށުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖަމުއިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ “ހެޔޮބަސް ޖަމުއިއްޔާ” އާއި އެ ރަށު ކައުންސިލް އަދި ހެޔޮއެދޭ ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

މިމަސައްކަތަކީ ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެމިސްކިތުގެ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާބަޔަށް މާބޮޑަށް ހޫނުވާތީ އެރަށު ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެމަތިން އެޖަމުއިއްޔާއިން އެރަށުގައި ހިންގި މަޝްރޫއެކެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހުސައިން ޖަބީން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހެޔޮބަސް ޖަމުއިއްޔާ އަކީ ވިލުފުށީގައި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންއަންނަ ޖަމުއިއްޔާ އެކެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާގުޅިގެން ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ރަށުގެ ރައްޔިތަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ވެސް އެޖަމުއިއްޔާއިން ހަދިޔާކޮށްދެއްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެޔޮބަސް ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އަހްމަދު ނާފިއު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން އިސްނެގީ ކައުންސިލުން ދެއްވި ލަފާގެ މަތިން ކައުންސިލާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްކުރެވުނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ޖަމިއްޔާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ވިލުފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކަމަށާއި ވިލުފުށީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިސްކިތް އޭސީ ކޮށްފައިވަނީ 18،000 ބީޓީޔޫގެ ފަސް އޭސީ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

މި މިސްކިތަކީ ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަން، އިބްރާހީމް ވަހީދުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ހަދާނުގައި އެބޭފުޅާ ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި މިސްކިތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިންވަނައަށް އެންމެބޮޑު މިސްކިތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް