ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:14
އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ
އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ
އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކޮށްފި
 
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
ރާހުލް ގާންދީގެ ވަކީލުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
އޭނާ ހުރީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން 30 ދުވަހަށް ދޫކޮށްލާފައި

އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ 2 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ގުޖުރާތުގެ ކޯޓަކުން މި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި، ދެއްކެވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެގެންނެވެ.

ޙުކުމް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާ މިވަގުތު ޖަލަކަށް ނުލާނެއެވެ. އޭނާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން 30 ދުވަހަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް ކަފާލާތަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ކަރްނާޓަކާގައި ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާންދީ ވަނީ ހުރިހާ "ވަގުން" ގެ ނަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި "މޯދީ" ހިމެނެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ އެ ބަސް ނިސްބަތްކުރެއްވީ ޖިނާއީ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުންނާއި އިންޓަރޕޯލްއިން ކޮށްފައިވާ ނީރަވް މޯދީއާއި، އިންޑިއާ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗީފް ލަލިތު މޯދީއަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ބީޖޭޕީގެ ޤާނޫނު ހަދާ މެންބަރެއްކަމަށްވާ ޕުނޭޝް މޯދީ ކުރެއްވި ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގާންދީގެ އެ ވާހަކަފުޅުގެ ސަބަބުން ނަރެންދްރަ މޯދީ ހިމެނޭހެން ގިނަ ބައެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައިވެއެވެ.

ދިފާއުގައި ރާހުލް ގާންދީގެ ވަކީލުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގާންދީގެ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން އަބުރު ގެއްލިގެން ދައުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތީ ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ކަމަށެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް