ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:00
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލަ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލަ: "އަންހެނަކަށްވުމުން ފާޑުކިޔާ މީހުން ގިނަ" - މާރިޔާ
 
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްް އަޅާފައި ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ޗީބޯ ރެސްޓޯރެންޓާ އަރާ ހަމަވާ ހިސާބުން
 
ޕްރެޒިޑެންސަލް ގާޑްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން މިހާރު ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މޭޖަރ އިބްރާހީމް ހަލީމް އަށް
 
ޕްރެޒިޑެންސަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކާނަލް އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތާއި ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވޭ

ދިފާއީ ވުޒާރާ އާއި އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ފާޑުކިޔާއިރު އަންހެނަކަށް ވުމުން ފާޑުކިޔުން އިތުރުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ. މާރިޔާ ވަނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ޓްވީޓެއްވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޑޮކްޓަރަކު ކުރާ އޮޕަރޭޝަނެއް ގޯސްކޮށް ގޮސްގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ކަންކަމާމެދު އިހުމާލުވެގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ކުށްވެރި ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގޯހެއް ހިނގައިފި ނަމަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެ ވުޒާރާގެ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓަރު ކުށްވެރި ކުރަނީ އަންހެނަކަށް ވުމުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެފަދަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރަނީ އަންހެނަކަށް ވުމުން ކަމަށެވެ. އަދިވެސް އަންހެނުންނަށްވީތީ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސުވާލުކުރާ މިންވަރާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާ މިންވަރު ގިނަކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލައިގައި މީޑިއާތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާނީ ސާފުކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުކޮށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުމާއި ގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ކަންކަން ބެލުމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅާފައިވަނީ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނެވެ. މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްް އަޅާފައި ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ޗީބޯ ރެސްޓޯރެންޓާ އަރާ ހަމަވާ ހިސާބުންނެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުނުކުރެވިގެން މޮޓޯ ކޭޑު އަނބުރާލަން ޖެހުނެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ކޮމިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އުފައްދަވާފައިވާ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއްކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާރު ވަނީ މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެމްއެންޑީއެފްގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮސީޖަރުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޕްރެޒިޑެންސަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކާނަލް އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތާއި ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން މިހާރު ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މޭޖަރު އިބްރާހީމް ހަލީމް އާއެވެ.

ކޮމެންޓް