ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 07:06
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން 2023 ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުލާ ރަމީޒަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން 2023 ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުލާ ރަމީޒަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސުން އެއްވަނަ ދިރާސާ ކަރުދާހަކަށް ހައުލާ ރަމީޒް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާސް
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި މިކަހަލަ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސަކީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ހޯދައި އެ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރެވޭނެ މަގެއް ހޯދުމުގެގޮތުން، ޕޮލިސް ބޯޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒާއި އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދިރާސާ ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ވަނީ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ.

އެގޮތުން ދިރާސާ ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނައަށް ހޮވުނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ސައިކޮލޮޖިސްޓް ހައުލާ ރަމީޒް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާހަށެވެ. އަދި ދެވަނައަށް ހޮވުނީ ޑރ. އަބްދުއް ސައްތާރު އަބްދުއްރަހްމާން ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާ ކަރުދާހަށެވެ.

ޑރ. އަބްދުއް ސައްތާރު އަބްދުއްރަހްމާނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ

މި ކޮންފަރެންސްގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކިޔަވާކުދިންނާއި ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ޙިއްޞާކުރުން ހިމެނެއެވެ. ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ދިރާސާ ކަރުދާސްތައް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާފައި ވަނީ މި މާރިޗު މަހުގެ 18 އިން 20 އަށެވެ.

ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ތަފާތު 10 ދާއިރާއިން ދިރާސާ ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މުޖުތަމައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި ތަމްރީން ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ޚާއްޞަ އެކްސްޕޯއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން މިދާއިރާގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހޯދުންތައް ހޯދައި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެގެން: ނައިބު ރައީސް
ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސް: ރައްޔިތުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ރަނގަޅު ނެޓްވޯރކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާނެ
އިންޓަރޕޯލްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެން ދިޔުމަކީ ފުލުހުންގެ ގާބިލުކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރެވޭކަމުގެ ހެއްކެއް: ރައީސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި
މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ، ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ތަނެއް: ކޮމިޝަނަރ
ޕީއާރްއައި ކޮންފަރެންސުން، ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ރަނގަޅު އޮފިސަރުން ބައްޓަންކުރުމަށް ދައުލަތުން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށްފަހު ގާނޫނުގެ އަތުގައި ނުޖެހުމަށް ރާވާ ރޭވުންތައް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި: ރައީސް