ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:41
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާ
އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ ފައިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމާއި މަނީލޯންޑަރިންއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާނަމަ އެ ޖަމާކުރާނީ އެމްއެމްއޭގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް
 
ޝައްކުކުރެވިގެން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭނެ
 
ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާނަމަ ކަސްޓަމްސް އަށް އަންގަންޖެހޭ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ ފައިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމާއި މަނީލޯންޑަރިންއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާނަމަ އެ ޖަމާކުރާނީ އެމްއެމްއޭގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައެވެ.

މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކި ފަހަރުމަތިން އަތުލެވިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރާނެ އިދާރާއެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވަމުންދާކަމަށް އެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދައިން އަތުލެވޭ ފައިސާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ވަކި އިދާރާއެއް ކަނޑައެޅިފައިނެތީ ކީއްވެތޯ؟ ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެއީ ކޮން އިދާރާއެއްތޯ؟

Advertisement

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ލިޔުމުން ފޮނުއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިއާޔަތްކުރާ އިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ އެއްވެސް ފަރުދަކު، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި އެމްއެމްއޭއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ އަދަދަށް ބޭރު ފައިސާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާނަމަ، އެ ފައިސާގެ އަދަދު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާ ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމަންޓެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަދަދު ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތު ދީފައިވާނަމަ، އެ ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް އެކުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދެންނެވި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހެފެއްޓޭ ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓާ މެދު އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށްވެސް އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހަދާފައިވާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ހިފެހެއްޓޭ ނަގުދު ފައިސާއާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާއަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ އަމަލަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ އަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް ނޫންކަނަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެކަން އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ފޮނުއްވި ޖަވާބު

މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ހަވާލުކުރެވޭ ފައިސާ ބަލައިގަނެ ޖަމާކުރަންވާނީ ނުވަތަ ބަހައްޓަންވާނީ، އެމްއެމްއޭގައި ހުޅުވައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައިކަން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 5.10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަމަލަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ އަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރާ ފައިސާ ފިޔަވައި، އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޖަމާކުރަންވާނީ އެމްއެމްއޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި