ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 17:32
އއ. ރަސްދޫގެ ދަނޑެއް
އއ. ރަސްދޫގެ ދަނޑެއް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ކްރޮޕް ތަކާފުލް ތައާރަފުކުރުން
އަޔާދީން، ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" ތައާރަފުކޮށްފި
 
ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ދަނޑުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދޭނެ
 
އޮންލައިންކޮށް މި ތަކާފުލްއަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭ

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ, އަޔާދީ ތަކާފުލްއިން ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކުރާ "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

"ކްރޮޕް ތަކާފުލް"އަކީ ދަނޑުވެރިންގެ އާމްދަނީއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ވަގުތުން ނެގޭ މި ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ބޭނުން ނުވާއިރު، މިވަގުތު މި ޚިދުމަތުގެ ކަވަރޭޖު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ދަނޑުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ކްރޮޕް ތަކާފުލް ތައާރަފުކުރުން - އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އެހެންކަމުން "ކްރޮޕް ތަކާފުލް" ނަގާފައިވާ ދަނޑުވެރިއަކަށް، ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި މިފަދަ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓަކާއެކު ފޮޓޯ ހުށައެޅުމުން ބަދަލު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ދަނޑު ހެއްދުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި އެއިން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ފައިދާވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި، ބާރުވެރިވެރިކޮށްދޭ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްއިން ބުނީ "ކްރޮޕް ތަކާފުލް"އަކީ ވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަމްދަނީއަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކޮށް، ކޮލިޓީ އޮފް ލައިފް އިތުރު ކޮށްދޭން ޚިދުމަތަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށެވެ. މިކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ބަލައިލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މައި އެލައިޑް މެދުވެރިކޮށް އަގު ބަލައިލެވޭނެ ކަމުގައި އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް