ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 16:49
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: ދައުވާ ނުކޮށް، ލިއިލާ ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ
 
ލިއިލާ ލެއިން ކްލާކް ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު
 
ގާޒީ ނިންމެވީ މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ދައުވާ ލިބޭ ލިއިލާ ބަންދުން މިނިވަންވެފައިވާކަމަށް
 
އޭނާ ފުރުވާލެވެންދެން ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ ނިންމާފައި

ރާއްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން ގިނަ އަަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ލިއިލާ ލެއިން ކްލާކްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކޮށް، އޭނާ ޑީޕޯޓްކޮށްލުމަށް ދައުލަތުން ނިންމައިފިއެވެ.

ލިއިލާ ލެއިން ކްލާކް ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން، ކަސްޓަމްސްއިން އޭނާގެ ލަގެޖް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، ލަގެޖުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާގެ ދަބަހުގެ ތެރެއިން 2.64 ކިލޯގްރާމްގެ ކޮކެއިން ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ހާޒިރުކުރިއިރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުރި ހެތްކާ ގުޅޭގޮތުން ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަޔާނާއި އޭނާގެ މޯބައިލް ފޯނުން ފެނުނު ޗެޓް ލޮގުތަކުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތަށް ބާރު ލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ލިއިލާ ހުރީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ލިއިލާގެ ބަލި ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓައިގެން ފަރުވާދެވެން ނެތްކަން ކަރެކްޝަންސްއިން އަންގާފައިވާކަަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރުމަށާއި އޭނާ ޑީޕޯޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ މާޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 01:22ގައި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށާއި އޭނާގެ ޓިކެޓްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން އިތުރަށް ބުނީ އޭނާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވެންދެން ބަހައްޓަން ޖެހެނީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ކަމަށްވާއިރު، އަންހެނުން ބައިތިއްބޭނެ ގޮތެއް މިވަގުތު ނެތްކަމަށް އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުން ކުރިން ނެރުނު އަމުރެއްގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ޒިންމާވާނެ އަދި ފާރަވެރި ފަރާތެއް ނެތި ދޫކޮށްލުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަހަައްޓައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތުން ވަނީ ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އޭނާ ބެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން އެދެނީ، ގާނޫނީގޮތުން އެކަމަށް ކޮން ބާރެއް ލިބިގެންތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މައްސަަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ނިންމެވީ، މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ދައުވާ ލިބޭ ލިއިލާ ބަންދުން މިނިވަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ފުރުވާލެވެންދެން ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބަހައްޓާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
ވޮއްމުލި ރިސޯޓު ކައިރިން ދެ ލޯންޗު ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވުން - އަނިޔާވި 2 މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
ގްރީން ޒޯނުން ކޭބަލް ވަގަށް ނަގައިގެން ވަގުކަލޭގެ ފިލާ! މިއީ ތޯތޯ ކަމަކަށް ހެދޭތޯ؟
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު މާރާމާރީއެއް، ސީނުން ފިލީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމަށް ފަހު
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި