ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:05
ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި
ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލުހުންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުން
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރަން ފާސްކޮށްފި
 
ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 43 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ބެކްގްރައުންޑް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މާޒީ އާއި އެމީހަހަކާބެހޭ ތަފްސީލް މައުލޫމާތު ޗެކްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި އިސްލާހުގައި  ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ބެކްގްރައުންޑު ޗެކް ކުރުމަކީ އިހުތިޔާރީ ކަމަކަށް ހެދުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެ ބިލު ދިރާސާކުރި މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ (241) ކޮމިޓީން ވަނީ އެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރަން ފުލުހުންގެ އިތުރުން ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހާ ބައްދަލުކޮށް ހިޔާލު ހޯދާފައެވެ.

ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ލިބޭ ގޮތަށް އާ އިސްލާހެއް 241 ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ބެކްގްރައުންޑު ޗެކު ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުގައި މިހާރު އޮތް ޕޮލިގްރާފް ހެދުން އުނިކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑު ޗެކު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި ބެކްގްރައުންޑު އެނަލިސިސްއެއް ހެދުން ހިމެނެއެވެ.

ބެކްރައުންޑް ޗެކުކުރުމާ ބެހޭ އިސްލާހަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ނަމަވެސް، ތަހުގީގީ ފުލުހުން ފުރިހަމަކުރަން ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެެއެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ތަހުގީގްކުރުމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދުގެ އެންމެ މިންވަރު ކަމަށްވާ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކަމަށް ކަމަށް އެ ޤާނުނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމަށް 27 މާރޗް 2024ގެ ނިޔަލަށް އެ އަކުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބިލު ދިރާސާކޮށް ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 43 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް