ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:17
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ގޯޕެކް
ގޯޕެކްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކޮށްފި
 
ގޯޕެކް އަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް
 
ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ މި މައްސަލަ ފާސްކޮށްފަ

ގްލޯބަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕާލިމެންޓޭރިއަންސް އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން (ގޯޕެކް) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ގްލޯބަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕާލިމެންޓޭރިއަންސް އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން (ގޯޕެކް) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައިވެރިވުމާގުޅޭ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އެހުމުން، ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ މި މައްސަލަ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއީ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 43 މެންބަރުންނެވެ.

ގޯޕެކް އަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހެޔޮވެރިކަން ހަރުދަނާކޮށް، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ގޯޕެކްގެ މިޝަންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމްތަކެއް ޤާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ދީގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި އަޚުލާގީ އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް