ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 13:03
ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތެލާއި ކާނާ ލިބުމުގައި އިންތިހާއަށް ދަތިވެގެންދިޔަ
ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތެލާއި ކާނާ ލިބުމުގައި އިންތިހާއަށް ދަތިވެގެންދިޔަ
ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ އިގްތިސާދު
މިދިޔަ އަހަރު ލަންކާގެ އިގްތިސާދު 7.8 އިންސައްތަ ދަށަށް
 
ދަރަނި ނެތް ހަރުދަނާ ގައުމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
 
2024 ވަނަ އަހަރު އިގްތިސާދު އަލުން ރަނގަޅުވާން ފަށާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ލަންކާގެ އިގްތިސާދު 7.8 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ, ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރު ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އިގްތިސާދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން 7.8 އިންސައްތައަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ ސްޓޭޓް ރަން ސެންސަސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން 12.4 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ލަންކާގެ އިގްތިސާދު މިއަހަރު 3 އިންސައްތައަށް ދަށްވާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓަރސް ސަރވިސްއިން ހާމަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 2024 ވަނަ އަހަރު އިގްތިސާދު އަލުން އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އިގްތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މިފަހުން ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވީ، 2024 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރިއެރުމަކަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހަކަށް ބޯނުލަނބައި، ދަރަނި ނެތް ހަރުދަނާ ގައުމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ފަދަ، ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އުނދަގޫ ބަދަލުތަކެއް ނަމަވެސް، އިގްތިސާދީ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނަމަ ލަންކާގައި އިތުރު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރި އިންޒާރުވެސް ދެއްވިއެވެ.

ލަންކާއިން މިވަގުތު ކުރިމަތިލަމުންދަނީ އެގައުމަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ ކާރިސާއާއެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތެލާއި ކާނާ ލިބުމަށް އިންތިހާއަށް ދަތިވެގެންދިޔައެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނީ އެ ބޭންކުން އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި މިކަންކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ލަންކާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕާޓްނަރުންނާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް އިތުރު އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންދާކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި