ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:21
ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކަން އުޅުން
މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވޭ، ބިން ވިއްކަން ފުރުސަތު ނުލިބުނު - އެޗްޑީސީ
 
ފައިސާގެ އެއްވެސް މުޢާމާލާތެއް އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ނުކުރާނެ
 
މުވައްޒަފު ވަނީ ވަގުތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައި

އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންމަވެސް ބިން ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވަލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ބިމެއް އޮޅުވާލައިގެން ވިއްކާފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި، ހިޔާނާތްތެރިވި މުވައްޒަފު ހިންގާފައިވަނީ ރިޝްވަތުގެ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް އޮޅުވާލައިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިމެއް ދޭނެކަމަށްބުނެ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ހިސާބުން އެ މައްސަލަ ބަލާ، އެ މުވައްޒަފު ވަނީ ވަގުތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކަސްޓަމަރަށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާގެ މުޢާމާލާތެއްކޮށް މި މުވައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި އެ ކޯރޕަރޭޝަންއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ކޯޕަރެޝަނުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެއްވެސް މުޢާމާލާތެއް އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. މި ކަމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި އެ މުވައްޒަފަށް ބިމެއް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް އެ ކޯރޕަރޭޝަންގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިފައެއްނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބިންވިއްކުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ހަރުދަނާ ދެފުއް ފެންނަ ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކަށް ކަމަށާއި، އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ގެޒެޓުގައި އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލާ، އަދި އެޗްޑީސީގެ ބިޑް ޕޯރޓަލްގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިމެއް ނުވިއްކާނެކަމާއި އަދި ބިން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާނުލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ވަނީ ބިން ވިއްކަން އުޅުނު އަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި ވަގުތުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި، މިގޮތަށް ޤައިރުޤާނޫނީ ގޮތުން، އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަކާއި ނުލާ އަދި އަމިއްލަ އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށް ހިންގޭ މުޢާމާލާތުތަކަށް އާއްމުން ސަމާލުވެ، މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
0%
17%
33%
25%
17%
ކޮމެންޓް