ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 17:05
ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން
ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން
މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާ ކަހަލަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން: މިނިސްޓަރ ނަސީމް
 
ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ

މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާ ކަހަލަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގަން ފެށިތާ 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަސީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކުން ސަލަމާތްވެއްޖެ ކަމަށާއި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް މަދު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކާން އެކަށީގެން ނުވާކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ކެވޭ ކަމަށާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން ޤާއިމުކުރި ހޮސްޕިޓަލުން ދޭން ފެށި ސިއްހީ ފަރުވާ ފުޅާވަމުން ގޮސް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ އަބަދުވެސް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭއިން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރަކަށް ނުވަނީސް އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ 1963ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މަދިރި ގިނަވެގެން، މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގި ކަމަށެވެ. އޭރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ
ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ނުދޭ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ފަތުރައި، ފޮޓޯ އާންމުކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑައެލިސިސް ޚިދުމަތް ފަށަނީ
އޮކްސިޖަން ފުޅިން އޮކްސިޖަން ހުސްވެގެން މީހަކު މަރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ - ޒިޔާދު
24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށް ނާނގާނެ: މިނިސްޓަރު ހަލީލު
މޮޅަދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ ބަޖެޓު ނެތުމުން، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުޑަބޮޑު ރަށެއް ނުބަލަން: މިނިސްޓަރު ހަލީލު