ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:43
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް - ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް - ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާނުލައި ތަރައްޤީ ޙާޞިލެއްނުވާނެ - ރައީސް
 
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިން ނެތް އެތައް ޚިދުމަތެއް މިހާރު ފަށައިފި
 
ދާއިރާއަށް ފަންނީ މީހުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ

ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާނުލައި ތަރައްޤީ ޙާޞިލު ނުވާނެކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގަން ފެށިތާ 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ވަރަށް މުހިންމު ފަލްސަފާއެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެއީ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާނުލައި ތަރައްޤީ ހާސިލު ނުވާނެކަމެވެ. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވިޔަސް ތަރައްޤީގެ ކުލަތައް ފެންނަން ފަށާނީ، އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން މާނަކުރެވިފައި އޮންނަނީ، ހަމައެކަނި ޖިސްމާނީ ހަށިހެޔޮކަމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާ އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ، އޭގެ ތެރެއިންވެސް ވަރަށް މުހިންމު ދާއިރާއެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުވެގެން ދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ސްޓްރޯކް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށް، މިހާރު އަންނަނީ ޚިދުމަތް ދެމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިން ނެތް އެތައް ޚިދުމަތެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފަށައިފިން. ތުރީޓެސްލާ އެމް.އާރް.އައި.ގެ ޚިދުމަތް 2019 ވަނަ އަހަރު ފެށިއްޖެ. ޕްލާސްޓިކް ސާރޖަރީއާ އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖީގެ އިތުރުން، ނިއުރޯ ސާރޖަރީއާ، ރިއުމެޓަލޮޖީގެ ޚިދުމަތްވެސް 2022 ވަނަ އަހަރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގަ ފެށިއްޖެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ މިހާރު އޮތީ މުޅިން އާ މަރުޙަލާއެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މުޅިން އާ ފަރުވާތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.

އަދި އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުން ދިޔަޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އެދޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ އެ ބޭނުން ފުއްދައިދޭން. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފަ ވާނީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހާމަކުރިފަދައިން، މި އަހަރުގެ މޭ މަހުން ފެށިގެން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޮޑުވެގެންދާނެ. އަދި ހަމައެފަދައިން، މިދާއިރާއަށް ފަންނީ މީހުން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދުގައި، ފަސް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަނީ ތަރައްޤީކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި 50 އެނދުގެ 6 ހޮސްޕިޓަލާއި، 30 އެނދުގެ 12 ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއެކު، މުޅި މި ދާއިރާ ތަރައްޤީވެގެން އަންނައިރު، ޞިއްޙީ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި، ވަޒީފާގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި