ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:47
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ --
މިހާރު
ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލަ
ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ހަށިވިއްކުން ފުލުހުންނަށް ގޮންޖެހުމަކަށް
 
ހަށި ވިއްކުމާއި ޖުވާ ކުޅުމުގެ ކަންކަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
 
ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވަން ފާއިތުވި 4 އަހަރު 33 އޮޕަރޭޝަން ހިންގި
 
ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވަން ފާއިތުވި 4 އަހަރު 99 މީހުން ހައްޔަރު ކުރި

ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ހަށިވިއްކުމަކީ ފުލުހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ)، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން، މިނިސްޓަރު ވަނީ އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލް ލިޔުންތައް މަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ވަރކްޕާމިޓާއި ވިސާ ނެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކީ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށާއި އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރަމުންދާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފާއިތުވި 3 އަހަރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށެވެ.

މަޖިލީހާއި ހިއްސާކރުި ލިޔުންތަކުގައި ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފުލުހުންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަން ހިންގުމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އެ ފަދަ ތަންތަނުގައި ހަށި ވިއްކުމާއި ޖުވާ ކުޅުމުގެ ކަންކަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެކަން ރެގިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބި ވަނީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ނުވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ފުލުހުން އެ ކުށްތައް ހުއްޓުވި ނަަމަވެސް އެކަންކަން ތަކުރާރުވެގެން ދިއުން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ސޯޝާލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާތީ ސައިބަރކްރައިމްގެ ތެރެއިން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތަށް ވެސް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެ ލިޔުންތަކުގައި ހަށިވިއްކުމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ތަންތަނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު އެފަދަ 3 އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 2021 އަހަރު 7 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާއިރު އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 28 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު 9 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާ 25 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު 14 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާ 32 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް