ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 11:39
ފުލުހުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ފުލުހުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
މާރާމާރީ ހިންގުން
އިތުރު މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަން ގްރޫޕްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: ފުލުހުން
 
މާރާމާރިއަކާ ގުޅިގެން 30 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި
 
މި މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
 
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ސިރުހާން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

މިދިޔަ މަހު މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި މައްސަލަ އާއި ހިނގާދިޔަ ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އަދިވެސް އިތުރު މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަން ގްރޫޕްތަކުން ރާވަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނީ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭ ވަޅިހަރައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ 20 އަހަރުގެ ސިރުހާން އަލީގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ދެއްކި ވާހަކައިގައެވެ. ކޯޓުން ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ސިރުހާން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ ސިރުހާނަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް ފުލުހުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކާއި ކްރައިމް ސީންގެ ފޮޓޯތަކާއި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އަދި މި ކަންކަމަށް ބަލައި، ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނިންމީ ބިރުދެއްކުމާއި ތޫނު ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފެބުރުވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، މާފަންނު ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅިގެން ސިރުހާން ހައްޔަރުކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަހްމަދު ދީދީ (ނައުއްޓެ) ވަނީ ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު މަރުވެފައެވެ.

މި މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ މާޗް 09 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އިތުރު މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަން ގްރޫޕްތަކުން ރާވަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، ގޭންގުތަކުގެ މީހުންގެ ނުފޫޒު ކޯޓުތަކުގައިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ މީހުން ގާޒީންނަށްވެސް ބިރުދައްކާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ، ގޭންގުތަކުގެ މީހުން ދޫވުމުގެ ސަބަބަކީ އެ މީހުންގެ ބާރުވެރިކަމާއި ނުފޫޒު ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓު ތެރެއަށްވެސް އެ މީހުން "އަތްބާނާ" ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުުގެ ގާޒީންނަށްވެސް ބިރުދައްކާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ދައުލަތްތަކުގައި ވެސް، ކުށްކުރާ މީހުންނާއި ބިރުވެރިކަން ފަތުރާ މީހުންގެ ހުންނަ އާޑުފާޑު އެއީ ރާއްޖޭގައިވެސް ބީރައްޓެހި ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މީހުންގެ ބާރު ހުރިހާ ދިމަދިމާއަކަށް ވެސް ފޯރުވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ އަސަރުވެސް އެބަ ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުންނަކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލާފައިވާ ގޭންގު ކުށްތަކާބެހޭ ގާނޫނަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ގާނޫނެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެ ގާނޫނަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ތަންކޮޅެއް، ވަށާޖެހޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ތަންފީޒުކުރެވޭ ގާނޫނަކަށް ހެދުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް