ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:50
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ހާޒިރުކޮށްފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ހާޒިރުކޮށްފައި
މަޖިލިސް
އިންފްލޭޝަން ހިސާބުކުރާ ގޮތް ކިޔުއްވައި ދެއްވުން
ސީޕީއައިގައި ބޭނުން ކުރަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހެދި ސާވޭއަކުން ފާހަގަވި މުދަލާއި އޭގެ އަގުތައް: މިނިސްޓަރު އަމީރު
 
ސީޕީއައި އެކުލަވާލުމަށް މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރު 4 ރަށަކުން ކޮންމެ މަހަކު 9500 އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަގު ނަގާ
 
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިހާރު ހިސާބު ކުރަމުންދަނީ އެމްބީއެސްއިން

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ މަހަކު މުދަލުގެ އަގު ހުރި ނިސްބަތް ބެލުމަށް ހަދާ ކޮންޒިއުމަ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ބޭނުން ކުރަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހެދި ސާވޭއަކުން ފާހަގަވި މުދަލާއި އޭގެ އަގުތައް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

Advertisement

މެންބަރުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިހާރު ހިސާބު ކުރަމުންދަނީ މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެމްބީއެސް) އިން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ސީޕީއައިއަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ހައުސްހޯލްޑް އިންކަން އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަރވޭގައި ގޭބިސީތަކުގެ ހަރަދަށް ބިނާކޮށް ހޮވާލެވިފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިންޑެކްސްއެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ސީޕީއައި އެކުލަވާލުމަށް އެމްބީއެސް އިން މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރު 4 ރަށަކުން ކޮންމެ މަހަކު 9500 އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަގު ނަގާ ކަމަށެވެ. އެ އިދާރާއިން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މާލެ އަތޮޅުތައް އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ސީޕީއައި އެކުލަވާލާ ޝާއިއު ކުރާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުގެ ސީޕީއައި ހިސާބުކުރާ ގޮތުގައި ތަފްސީލް ބަޔާކޮށްދޭ ރިޕޯޓެއް އެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި