ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 13:30
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައި
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 
ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެ
 
ކައުންސިލްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެލްޖީއޭ މެދުވެރިކޮށް
 
ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ، ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، އެ ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ބޭނުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި، ކްރެޑިޓް ކާޑުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެ ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު އާންމުކޮށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް، އޮންލައިން ބޭންކިންގ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ހިންގެން ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 14.6 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ނޮމިނީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މާލީ މުޢާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާނީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ "ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ، ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޚަރަދުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އެކަންޏެވެ. އަދި މި ޚަރަދުތަކަކީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ނޫން އެހެން ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ކަމެއްގެ ތަފުސީލު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ނޮމިނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 12 ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ، ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހާ ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް އިތުރުނުކޮށް ވަކި ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެ އޮފީހެއްގެ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެއްކާޑަށްވުރެ ގިނަ ކާޑު ހެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ވުރެ ގިނަ ބިޒްނަސް އޭރިއާ ހިމެނޭ އޮފީސްތަކަށް އެއް ކާޑަށް ވުރެ އިތުރަށް ކާޑު ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ކާޑެއް ހައްދައިދޭންވާނީ، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ އެ އޮފީހަކާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔެއްގެ ނަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި