ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 16:19
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެމެރިކާ
ކޮވިޑްގެ އަސްލު ހޯދުން
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އެމެރިކާ
 
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގުތައް ސިޔާސީކުރުމުގެ އަސަރު ފޯރާނީ، ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަމަށް
 
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާގެ ރައުޔު ބަދަލެއްނުވޭ

މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުތައް ސިޔާސީކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ކުރަމުންދާ ވަކާލާތު، އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމެރިކާއިން ހިންގާ ލެބޯޓްރީތަކާމެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެ ގައުމުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖީންގްގައި، މާޗް 9 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު، މާއޯ ނިންގް ވަނީ، އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ދާދި ފަހުން ފާސްކުރި "ކޮވިޑް އޮރިޖިންސް އެކްޓް އޮފް 2023"އަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. "ކޮވިޑް އޮރިޖިންސް އެކްޓް އޮފް 2023"އަކީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލާ ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާއަށް ލިބިފައިވާ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ބިލެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ވައިރަހާ ޗައިނާގެ ލެބާ ދެމެދު އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ގުޅުންތަކުގެ ވާހަކަވެސް ހިމެނެއެވެ.  

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން މާއޯ ވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ސިޔާސީކުރުމަށް އެމެރިކާއިން މަސައްކަތް ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ސައެންޓިފިކް ފެންވަރުގަ ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުތައް ވިހަކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޗައިނާއަށް ހަމަލާ އަމާޒުކުރާވަރު ކުރުވުމަށް، އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާ، ވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި އެއްޗެއް ކަމަށް ހަދާ، ޖާސޫސީ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އަދި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގުތައް ސިޔާސީކޮށް، ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގަ އެމެރިކާއިން ބޭނުން ކުރަމުންދާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ހޯދުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގަ ޗައިނާގެ ރައުޔު ބަދަލެއް ނުވޭ. ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް އެކަމަށް އެއްބާރުލުންދޭ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ކުރަމުންދާ ސައެންޓިފިކް މަސައްކަތްތަކުގަ ޗައިނާއިން މިދަނީ ބައިވެރިވަމުން. އެކަމަކު، މިކަމުން ސިޔާސީ ނަހަމަ ފައިދާ ނެގުމާ ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު.
މާއޯ ނިންގް؛ ޗައިނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު

މާއޯ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާގެ ރައުޔު ބަދަލުނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު މި ތަހުގީގުތަކަށް އެޅިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީވެސް އެމެރިކާކަމަށް މާއޯ ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ބަޔޮލޮޖިކަލް ބޭސްތަކާމެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެމެރިކާއިން ދެނީ ބީރު ކަންފަތެއް ކަމަށްވެސް މާއޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގުތައް ސިޔާސީކުރުމުގެ ސަބަބުން އަސަރު ފޯރާނީ، ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަމަށް ކަން ވެސް ޗައިނާގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވި ވައިރަހަކަށް ވުން ގާތްކަމަށް، އެމެރިކާގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީއިން ނިންމާފައި ވާކަމަށް ފެބުރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރީ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖަރނަލްއިންނެވެ. އެމެރިކާގެ މި ދައުވާއަކީ، ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ދެކޮޅު ހަދާ ދައުވާއެކެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19ގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވެސް އިސްކޮށް ހުންނަވާ ޓެކްނިކަލް ލީޑް، މާރިއާ ވެން ކެރްކޯފް ވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައާ އެކަން ހިއްސާކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި; ގައުމުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ދިރާސާކުރާ ގުރޫޕުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލަކީ، ބަލީގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ހުންނަ ވޫހާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވައިރޮލޮޖީއިން ލީކު ކރި ވައިރަހެއް ކަމަށް ކުރި ދައުވާތަކެއް އަޑު ގަދަވި ދުވަސްވަރެއްވެސް ދިޔައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް 2 (ސާސްކޮވް-2)ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ތަހުގީގު ޓީމު އެކުލަވާލައިގެން ޗައިނާގައި ދިރާސާތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ދިރާސާތަކުންވެސް ވަކި ކޮޅެއްގައި ޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަހުގީގު ސިޔާސީ ނުކުރުމަށްވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންމަތިވެގެން އައީ ވޫހާންގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ވަލުޖަނަވާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ ސީފުޑް ބާޒާރަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް