ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 08:13
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ. އާރަށު މައްސަލަ
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް އިސްލާހުކުރަން އަންގައިފި
 
އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު

ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އިސްލާހުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަންގައިފިއެވެ.

ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ވަނީ ރިިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ދައުވާ ސާބިތުވެ، 11 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް މި ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ ހުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޔާމީންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ހައިކޯޓުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް އަންގާފައެވެ. މިކަން ވަކީލުންނަށް އަންގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާހުކުރަން އެންގީ ކޮންކަމެއްކަމެއް އެ ކޯޓުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Advertisement

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީނު ލޯންޑަރ ކުރި މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެއާ އެއްކުރި 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން އޭގެން ހޯދި މަންފާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. ދައުލަތަށް ފައިސާ ނެގުމަށް އަމުރު ކުރި ސަބަބަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކު އެޗްއެސްބީސީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު 1،001،409 (އެއް މިލިއަން އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު ޖުމުލަ 1،295،000 (އެއް މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކު އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އިތުރު ފައިސާއާއެކު 3،413،230 (ތިން މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމްއައިބީގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ނަމުގައި ހުޅުއްވާފައިވާ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރައްވާ، 36 މަސް ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ފައިދާ ހޯއްދަވާފައެވެ.

ވުމާއެކު، ޔާމީން ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާ އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި އެއާ އެއްކޮށްފައިވާ 2،413،230 (ދެމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ތޭރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރުން، ފައިސާ އިންވެސްޓުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މަންފާ ދައުލަތަށް ނަގައިދޭން އެދި ކުރި މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. މި ފައިސާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހައިކޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ މެދުގައި ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދޭ ގޮތަށް ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އާރަށު މައްސަލަ: ޖުޑީޝަރީއާއި ޕީޖީން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ރަށުން ބޭރުގައި ތިބުމުން އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ޔާމީން އޮފީސްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ޖަރީމާ ހިންގަން މަގުފަހިކޮށްލި ގޮތް
އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ހައިކޯޓުގައި ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތަކެއް
އާރަށު ޚިޔާނާތް: "1 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ 15 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވުޖޫދުގައިވާ ފައިސާކަން އެނގޭނެ މާލީ އެއްވެސް ހެތްކެއް ނެތް"
ފޮޓޯތަކުން ކެންޑިޑޭޓަކީ ކާކުކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.
ވިލާ ހައިސްކޫލުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފަށް ހައިކޯޓުން ބަދަލު ނަގައިދީފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ޚިޔާނާތް: ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމުން، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1 ރުފިޔާ