ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:25
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
"ފުލުހުންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުން"، އިސްލާހާމެދު ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް
 
މެމްބަރުންގެ މެދުގައިވެސް އިސްލާހާމެދު އޮޅުންތައް އެބަހުރި
 
ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުން ހުއްޓާލަން އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައެއްނުވޭ
 
ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއިން ހެދުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުން ލާޒިމްކުރޭ

ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ރާއްޖޭގެ އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ތިބި ޒިންމާދާރު ބައެއްކަމީ ދެބަސް ވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފުލުހުންނަކީ އާއްމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފުރަތަމަ ސަފުގެ މަސައްކަތްތެރިންވެސް މެއެވެ. ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ މުޖުތަމައެއްގައި އެ ފުލުހުންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަމާއި، އެ ފުލުހުންނަކީ ކުށުގެ މާހައުލުގައި ނޫޅޭ، ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން އެހާ މުހިންމުވާ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

މިދުވަސްކޮޅަކީ އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވޭ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް "ފުލުހުންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް" ހެދުމާގުޅޭ އިސްލާހާމެދު ކުރެވޭ ބަހުސްގެ އަޑު ވަރަށް ގަދައެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، އެ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއިން ހެދުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުމުގެގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެފަދަ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކެއް ހަދާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް އެ އިސްލާހުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންމަކީ ކޮބައިތޯ ކަނޑައަޅަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަންވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެ ބިލަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެ ބިލަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފާޑުކިޔުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވިއެވެ. އެގޮތުން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފާއި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲއާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފު، އަދި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ)ވެސް ވަނީ އެ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަފުޅަކީ، ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ނުހަދައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ވެއްދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާވާހަކައެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި އަދި އެ ނޫނަސް ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހުން ތިބިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭއިރު އެގޮތަށް އެކަން އޮތުމަކީ މެމްބަރުން ރުހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

Advertisement

މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އާއްމުންނަށްވެސް ހީވެފައި ވަނީ މި އިސްލާހާއެކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވައްދާއިރު، ދެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ނުހަދަނީ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބިލަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހަކީ ބެކްގްރައުންޑު ޗެކު ހަދާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހެކެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހުއްޓާލާ ވާހަކައެއް އެއަކު ނެތެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބެކްގްރައުންޑު ޗެކު ހެދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރުން އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުން ވަނީ މި ބިލުގެ އަސްލު އޮޅުވާލާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް އިޚުތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް އެކަން ހިނގާ ގޮތްކަން އެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަޒީފާ ދޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި; ޗައިނާ، ކިއުބާ، އިންޑިއާ، ޖަޕާން ފަދަ ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ. ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބެކްްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރުން އޮންނަނީ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގައުމުތަކުގައި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރުމުގައި ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ގައުމުތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ވެސް ބަލައެވެ. އެފަދަ މޭރުމަކުން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރަނީ ޝައްކު ކުރެވޭ ކަންކަން ހުންނަ ހާލަތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ސިއްހަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ އަމަލެއް ގަސްތުގައި ހިންގުމުގެ ކުށުގައި މީހަކު ހޯދަނީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން