ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:44
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތެރެއިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތެރެއިން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ އަށް ޓީމު ޔަޤީންވެއްޖެ
 
މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ގދ. ވާދޫ، ތ.ތިމަރަފުށި، ލ.ގަން، ބ.އޭދަފުށި، ހދ.ނައިވާދޫ، މާފަންނު، ރ.އިނގުރައިދޫ އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ގަދަ 16 ގެ މެޗުގައި އިނގުރައިދޫން ވަނީ ށ.ފޭދޫގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މެޗުގައި އިނގުރައިދޫގެ އަޙުމަދު އައިހަމް ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކް ހަދައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ މުޙައްމަދު ޖުމާން އެވެ. މެޗުގައި ފޭދޫގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެެހީ ޔޫސުފް ސިދާމް އަލީ އެވެ. ލ.ގަމުން މ.ދިއްގަރު ބަލިކޮށްފައި ވަނީ 3-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ގަމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ އަޙުމަދު ހަލީމް އާއި ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު އެވެ. ޙަލީމް ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ދިއްގަރުގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ ޙުސެއިން ފާރިޝް އާއި މުޙައްމަދު އަލީ އެވެ. ގާފަރާއި ތިމަރަފުށި ބައްދަލު ކުރި މެޗު ތިމަރަފުށިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 5-3 އިންނެވެ. ތިމަރަފުށީގެ ފަސް ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އިބްރާހީމް ސިނާހް، އިބްރާހީމް އަސްވަދު، ޢަބްދުﷲ ޒިޔާން، އާދަމް ނާސިހް އަދި އަޙުމަދު ހައިލަމް އެވެ. ގާފަރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ތިން ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެއީ އަލީ މާއިސް، ޝަނާން ރަޝާދު އަދި އިބްރާހީމް ރިމާހުގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ހދ.ނައިވާދޫ އިން ވިލިމާލޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 3-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ނައިވާދޫގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ޙުސެއިން މައިޝަން އަދި މުޙައްމަދު އަލްސަން އެވެ. އަލްސަން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ވިލިމާލާގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ އިސްމާއީލް ވިފާގް އަދި އަލީ ޝިޔާހް އެވެ.

Advertisement

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ގަދަ 16 މެޗުގައި ވާދޫ އިން ވަނީ 3-0 އިން މާމިގިލި ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ވާދޫގެ ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ މުޙައްމަދު އިޔާދު އަލީ އެވެ. މާފަންނުން އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ފަސޭހަކަމާއެކު 5-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި މާފަންނުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ މުޙައްމަދު ލިޔާހް، މުޙައްމަދު އިމްރާން، ޙުސެއިން ސުހެއިލް އަދި މުޙައްމަދު ވަފާއު އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިމްރާން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ދ.ކުޑަހުވަދޫ އިން ށ.ކަނޑިތީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 3-0 އިންނެވެ. ކުޑަހުވަދޫގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ހާރޫން އިބްރާހީމް އަދި ޢަބްދުލް މުޤްސިދު އެވެ. އަނެއް ލަނޑަކީ ކަނޑިތީމުގެ އަޙުމަދު ރިޒާން އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އޭދަފުށިން ދަނޑިގަމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އޭދަފުށިން ޖެހި ދެ ލަނޑަކީ ވެސް ދަނޑިގަމުގެ އިސްމާއީލް އަލީފް އަޙުމަދުގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ދެ ލަނޑެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. ކުއާޓާ ގައި ވާދޫ ނިކުންނާނީ މާފަންނާ ދެކޮޅަށެވެ. އޭދަފުށި ނިކުންނާނީ ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށެވެ. ތިމަރަފުށި ނިކުންނާނީ ގަމާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި އިނގުރައިދޫ ނިކުންނާނީ ނައިވާދޫ އާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
0%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް