ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:31
އެމްއެޗް370 ގެއްލުނުތާ 6 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޭނުންކުރި ބެޖްތަކެއް
އެމްއެޗް370 ގެއްލުނުތާ 6 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބޭނުންކުރި ބެޖްތަކެއް
ރޮއިޓާރސް
އެމްއެޗް-370 ގެއްލުނުތާ 9 އަހަރު
އެމްއެޗް-370 ގެއްލުނުތާ 9 އަހަރު: އާއިލާތަކުން އެދެނީ އަލުން ސަރޗް އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށް
 
އެމްއެޗް370 ގެއްލުނުތާ 9 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އާއިލާތަކުން މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައިވަނީ އޯޝަން އިންފިނިޓީ އާއެކު އަލުން އައު ސަރޗް އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމަށް
 
މަތިންދާބޯޓު ހޯދުމަށް މެލޭޝިޔާ، ޗައިނާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެނި

ވީނުވީއެއް ނޭންގި ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިޔާ އެއާރލައިންގެ މަތިންދާބޯޓު އެމްއެޗް370 އިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އަލުން ސަރޗް އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށް މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެޗް370 ގެއްލުނުތާ 9 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އާއިލާތަކުން މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ފަރމެއް ކަމުގައިވާ އޯޝަން އިންފިނިޓީއާއެކު އަލުން އައު ސަރޗް އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމަށެވެ.

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްޓްރީ ނުވަތަ ވާނުވާ ނޭންގިފައިވާ ހާދިސާއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަލަމްޕޫރުން ފުރައިގެން ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ އަށް ދަތުރުކުރި އެމްއެޗް370ށް ވީނުވީއެއް ނޭންގުމެވެ. މަތިންދާބޯޓު ހޯދުމަށް މެލޭޝިޔާ، ޗައިނާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ސަރޗް ނިންމާލީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެނިއެވެ. ބޯޓުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުފެނި އެއޮޕަރޭޝަން ނިންމާލިއިރު މޫދުއަޑިއާއި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުމަތި ބަލާފައިވާ މިއޮޕަރޭޝަނަށް 135.36 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެފަހުން ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރު އޯޝަން އިންފިނިޓީން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެ ފަރމުން ވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ދެކުނު ސަރަހައްދު ބަލާފައެވެ. އެމީހުން ސަރޗް އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ބޯޓު ފެނިއްޖެނަމަ މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމީހުންނަށް ދައްކާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެއޮޕަރޭޝަން ވަނީ ފުރިހަމަނުކުރެވިފައެވެ.

ބޯޓު ގެއްލުނުތާ 9 އަހަރުވާން ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވަނިކޮށް މަރޗް 5 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އާއިލާތައް އެކުވެގެން ހަދާފައިވާ ވޮއިސް370 ން ވަނީ އޯޝަން އިންފިނިޓީން އަލުން ސަރޗް އޮޕަރޭޝަން ފަށަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މީހުން ވަނީ މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން އޯޝަން އިންފިނިޓީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ގަބޫލުކުރުމަށް އެދިފައެވެ. ވޮއިސް370ން އެދިފައިވަނީ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ފަރމަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އައުމަށެވެ.

ވޮއިސް370ން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވި 12 މަސް ދުވަސްތެރޭގައި އޯޝަން އިންފިނިޓީން ވަނީ އިތުރު މީހުންނާއެކު އެހާދިސާގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އަދި މިކުރިއެރުންތަކާއެކު ސަރޗް އޮޕަރޭޝަނަކީ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށްވެސް ވޮއިސް370ން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުންވެސް އޯޝަން އިންފިނިޓީންވެސް ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އާއިލާތަކަށް ދެއްވި މެސެޖެއްގައި މެލޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އެންތަނީ ލޮކް ވަނީ އެމްއެޗް370ށް ވީ ގޮތް ބެލޭނެ އައު އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ މައުލޫމާތެއް ލިބޭނަމަ ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމްއެޗް370ގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބައިތަކެއް އެފްރިކާ ބައްރުގެ ރަށްތަކާއި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ރަށްތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު މެލޭޝިޔާގެ ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޯޓަށްވީ ކިހިނެއްކަން އަދި ނުނިންމައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ބޯޓަށް ވީ ގޮތާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހޯދިފައިނުވާއިރު ބޯޓުވީތަނާއި ބޯޓަށްވީ ގޮތް އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެތްކެއްވެސް ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ. މިބޯޓުން 14 ގައުމެއްގެ 227 މީހުންނާއި ކްރޫ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 12 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް