ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:38
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފަސިންޖަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ޗެކްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފަސިންޖަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ޗެކްކުރަނީ
އިމިގްރޭޝަން
ފަސިންޖަރުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުން
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލީ އެންމެ މީހެއް
 
ފަސެންޖަރަކީ އެންޓްރީ ޑިނައިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުން އޭނާ ވަނީ އަނބުރާ އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައި
 
އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބްރަޒިލް މީހާއަކީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް

ވައިގެ މަގުން އަންނަ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދިއާއި ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލުގައެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު 58-R/2023 ގެ ދަށުން މިއަދާ ހަމައަށް ކިތައް މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވޭތޯ؟ އެ މީސްމީހުން އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ކޮން ބާވަތްތަކެއްގެ ކިހާ ބަރުދަނެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެއްތޯ؟ އެ މީސްމީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މީހުން ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާތޯ؟
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ކުރެއްވި ސުވާލު

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވަނީ ވައިގެ މަގުން އަންނަ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ފަސިންޖަރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އިހްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަނަށް ކަމަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ 1، 2 އަދި 3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުން ހިފެހެއްޓޭ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ރޯލަކީ ފަސިންޖަރާއި، ފަސިންޖަރުގެ ފޮށި ތަންމަތި ބަލާ ފާސްކުރުމެވެ. އަދި ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މަސްތުވާތަކެތި ހަވާލުކޮށް ފަސިންޖަރު އަނބުރާ އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ 6 ގެ ދަށުން އިމިގްރޭޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ އެންމެ ފަސިންޖަރެކެވެ. އެއީ 6 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ރާއްޖެއަށް އައި ފަސިންޖަރެކެވެ. މި ފަސިންޖަރަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އެންޓްރީ ޑިނައި ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފަސެންޖަރަކީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުން، އެ ފަރާތުގެ ފޮށިތައްމަތި ބަލާ ފަސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެދުމުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސްގެ ހާޒިރުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ ފަސިންޖަރާއި، ފަސިންޖަރުގެ ފޮށިތައްމަތި ބަލާ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ ޖަވާބު

މީގެ އިތުރުން ފަސިންޖަރުގެ ފޮށިން 2.6 ކިލޯ ޕެކިންއާއެކު ކޮކައިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ 6 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފަސެންޖަރަކީ އެންޓްރީ ޑިނައިކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުން، އޭނާ ވަނީ އަނބުރާ އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 12 މާޗް 1974 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައިކާއޯގެ ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލްއެވިއޭޝަންގެ މެންބަރު ގައުމަކަށްވެފައި، ގާނޫނު 1/2007 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ފަރާތްތަށް ފޮނުވާލުމުގައި އެ ކޮންވެންޝަންގެ އާޓިކަލް 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އައިކާއޯ އެނެކްސް 9 އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން "އިން އެޑްމިސިބަލް" ފަސިންޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ލަސްނުކޮށް ރާއްޖެއިން ދަތުރުކުރި ފްލައިޓަކުން އެފަރާތެއް ދަތުރުކުރި ގައުމަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ބްރަޒިލްގެ ރައްޔިތެއް ވަނީ "އިން އެޑްމިސިބަލް" ޕަސެންޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ، އެފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:27
މުހައްމަދު
އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ބޭރުމީހުން އެތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ދެވޭ ލައިސަނެއް ނޫންބާ