ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 09:16
ދަރިވަރުން ބުނަނީ ދުވީ ވަހެއް ކަމަށް
އީރާން ދަރިވަރުން ވިހަވުން
އީރާނުގައި އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަކުރުން": ދަރިވަރުން ބުނަނީ ދުވީ ވަހެއް ކަމަށް، އަސްލަކީ ކޮބާ؟
 
ނޮވެމްބަރުން މަހުން ފެށިގެން އެކަނިވެސް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ވިހަ ވުމުގެ ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ޖެހިފައި
 
ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރަމުން" ދާ ދިއުމަކީ، އީރާނުގައި މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރޭ

ހަފުތާ ބަންދު ނިންމާ، އާ ހަފުތާއަކާ ކުރިމަތިލިއިރު މީޑީއާގައި އެންމެ ބާރަށް ދެކެވެމުން ދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ، އީރާންގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރަމުން" ދާ ވާހަކައެވެ. މިއީ މުޅިންވެސް ތުހުމަތުތަކެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އާދައިގެ މަތިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ހަރު އަޑުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ ޤައުމަކީ މި ފަހަރުވެސް އެމެރިކާއެވެ. އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، ވައިޓްހަސްއިން ވަނީ، އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރަމުން" ދާ ދިއުމަކީ، މަޢުޤޫލު ޢަމަލެއް ނޫން ކަމަށާ، ހާލަތު އޮތީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ފަދަ ދަރަޖައެއްގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އީރާނުގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރަމުން" ދާ ދިއުމަކީ، އީރާނުގައި މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ އިރު، އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް މިނިވަން ތަޙުޤީގެއް ހިންގުމަށް، ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު، ކެރީން ޖޯން-ޕިޣޭ ވަނީ މަރޗް 6 ވަނަ ދުވަހު ގޮވާލައްވާފައެވެ. މިކަމަކީ، އދއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އީރާންއަށް ހާއްސަ ހެކި ހޯދާ މިޝަންގެ މެންޑޭޓަށް ފެތޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވައިޓްހައުސްގައި އާންމު އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖޯން-ޕިޣޭ ވިދާޅުވީ، އީރާނުގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރަމުން" ދާ ދިއުމަކީ، ތަޢުލީމު ހޯދަން އެ ދަރިވަރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި ދޭ އަނިޔާއަކަށް ވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާ، އެއީ ލަދުވެތި ޢަމަލެއް ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ތިބި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ އަސާސީ ޙައްޤެއް ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރުމަކީ. އަންހެނެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ޢިލްމު ލިބުމަކީ އިޤްތިޞާދުގައި ހިއްސާ ވެވި، މުޖުތަމަޢަށްވެސް ލާބަޔާ މަންފާ ލިބިދޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، ތަކުރާރުކޮށް އެތައް މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފި. އީރާނުގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރަމުން" ދާ ދިއުމަކީ، ތަޢުލީމު ހޯދަން އެ ދަރިވަރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި ދޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމެއް، ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެމެރިކާ އޮތީ އަނިޔާ ލިބުނު ދަރިވަރުންނާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާއެކު.
ެރީން ޖޯން-ޕިޣޭ؛ ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު

ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއާއި އޮފިޝަލުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ނޮވެމްބަރުން މަހުން ފެށިގެން އެކަނިވެސް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ވިހަ ވުމުގެ ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ޖެހިފައެވެ. ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރުމުގެ" ހާދިޘާތައް ގުޅެނީ، އަންހެން ކުދިންގެ ތަޢުލީމާ ދެކޮޅު، ދީނީ ގުރޫޕުތަކަކާއެވެ.

އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރުމުގެ" ތުހުމަތު ފެންމަތިވެފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރި ގޮތް ކަމު ނުގޮސްގެން އީރާން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އީރާނުގެ ދީނީ އިމާމުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް، އެ ޤައުމުގައި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، މަސްރަހު، އިންތިހާއަށް ހައްސާސް ވެފައި ވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަ ކުރުމުގެ" ހާދިޘާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންމަތި ވާން ފެށި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ޝީޢީ މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޤޯމް ސިޓީއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން، އީރާނުގެ 31 ޕްރޮވިންސެއްގެ ތެރެއިން 25 ޕްރޮވިންސްއަކަށް، މި ކަންތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ވަނީ، އެމީހުންގެ ދަރުން ސްކޫލްތަކުން ނެރެ، މުޒާހަރާވެސް ކުރަން ފަށާފައެވެ.

ވިހައިގެ އަސަރު ކުރި ކަމަށް ބުނާ ބައެއް ދަރިވަރުން ވަނީ އެ ދަރިވަރުންގެ ތަޖުރިބާތައް މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އެކުދިންގެ ހަށިގަނޑުން ބާރު ގޮސް، އައްސިވެ، ހާސްވެފައި ހުންނަ އިޙުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް އެކުދިން ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ.

ވަރަށް ބޮޑަށް ހަށިގަނޑު އައްސިވެފަ ހުރީ. އަހަންނަކަށް ނުވެސް ހިނގޭ. ބަނޑުތެރެ ހީވީ އަނދާހެން. މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވެސް ވަމުން ދިޔައީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްވެ، ހާސްވި. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްވެ، މުޅި މީހާ ބަލިވި. އެތަނުން ނުކުތީމަ ރަނގަޅުވި ވަރަށް ބޮޑަށް. އެކަމަކު، ވަރަށް ގަދައަށް ކެއްސި.
އީރާނުގައި ވިހައިގެ އަސަރު ކުރި ބައެއް ދަރިވަރުން

ވިހައިގެ އަސަރު ކުރި ކަމަށް ބުނާ ގޮތްވެސް އެކުދިން ވަނީ މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެއީ ޕީއީ ގަޑި. އެއްވެސް ކުއްޖަކު ނައި ކުލާހަކަށް. ދެން އަހަރަމެން ދިޔައީ ހޯލަށް. ދިޔައިރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސެންޓެއްގެ ވަސް ދުވި. އަހަންނަށް ދުވީ އެއްޗެއް އަނދާ ވަސް. މަށަށް ދުވީ ކުލަ/ދަވާދު ކަހަލަ ވަހެއް އަހަންނަށް ވަހެއް ދުވި. އެކަމަކު، އެއީ ކޮން ކަހަލަ ވަހެއް ކަމެއް ކިޔައިދޭކަށް ނޭނގެ.
ީރާނުގައި ވިހައިގެ އަސަރު ކުރި ބައެއް ދަރިވަރުން

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އީރާނުގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ، ކުދިންނަށް ވިހައިގެ އަސަރު މާ ބޮޑަކަށް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އީރާނުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، އީރާނުގެ ޢަދުއްވުން ހިންގާ ޖަރީމާއެކެވެ. އެ އަމަލަކީ، ދީނީ އިމާމުން ހިންގާ އީރާނު ސަރުކާރުގެ އަގު ވައްޓާލަން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށްވެސް ސިފަ ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް