ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 21:44
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ހަތް ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުން
ހަތް ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް މި ހަފުތާތެރޭގައި ހަވާލުކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައި

ހަތް ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް, ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ހާޒިރުކުރުމުން، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާ ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާ ސަބަބުތަކާއި، އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ދުވަސްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ސުވާލުދަންނަވާފައެވެ. އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މި މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ މަރުހަލާގެ އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ނިމިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުވައިތު ފަންޑުގެ ހޮސްޕިޓަަލްތަކުން މިހާރު ޓެންޑަރ މަރުހަލާގަ ހަތް ހޮސްޕިޓަލެއް ވާނެ. އިވެލުއޭޝަން ވަނީ ނިމިފަ. މި ހަފުތާ ތެރޭގަ އެވޯޑްކޮށް، ނޯ އޮބްޖެކްޝަނަށް ކުވައިތު ފަންޑަށް ފޮނުވާނަން.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

އެ ހަތް ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުތައް އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، އދ. މާމިގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ. ވިލުފުށީގައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
22%
11%
0%
33%
22%
11%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަނީ
ރާއްޖޭން ލިބޭ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ލިޔުންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ
ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓަކީ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލުގައި އޮންނަ ބަޖެޓެއް ނޫން - އަމީރު
2024ގެ ބަޖެޓަކީ ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުތައް ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާ ބަޖެޓެއް: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލަޔަށް މުޖުތަބާގެ ނަންފުޅު
އަމީރު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވަން - ބަޖެޓްގެ ބޮޑު ހޭދައެއް އާސަންދަ އަށް
ބޭރުގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ފިއުލް ސަބްސިޑީއަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ - އަމީރު