ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 21:43
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ފެލިވަރަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ފެލިވަރަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ފެލިވަރުން ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ ވަރަށް ތަފާތު: ރާއިދު
 
މިފްކޯގެ އުފެއްދުންތައް ރަހަބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދިން
 
ފެލިވަރު ކާރުޚާނާގެ ކަންކަން ދައްކާލި

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ފެލިވަރުން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވުނު ކަމަށް, އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރޗް 1 ވަނަ ދުވަހު ނ. ލަންދޫއިން ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ފަށާފައިވާއިރު، ދަތުރުގެ ދެވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން ޔޮޓުތައް ބަނދަރުކޮށްފައިވަނީ ފެލިވަރުގައެވެ.

ފެލިވަރުން ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުން ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ކުރެވުނީ ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފަތުރުވެރިންނަށް، ރާއްޖެއަކީ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް އުފައްދާ ތަނެއްކަން މާ ބޮޑަށް އެނގިފައި ނޯންނަކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ، އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ އެއް ގައުމުކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވި މި ދަތުރުގައި ފެލިވަރަށް ގޮސް ފެލިވަރުގެ ކާރުޚާނާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ދައްކާލެވުނު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ފެލިވަރު ކާރުޚާނާގައި އުފައްދާ މިފްކޯގެ އެކި ބާވަތްތައް ރަހަބަލާލައި ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބުނުކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެލިވަރަށް ދިއުމަށްފަހު ދެން ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ދިޔައީ ޅ. ހިންނަވަރަށެވެ. އަދި މިހާރު ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ތިބީ ބ. ގޮއިދޫގައެވެ. އެރަށުންވެސް ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލެވިފައިވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ، މި ދަތުރުގައި ދިޔަ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ތަފާތު ކަންކަން ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަިދ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް