ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:14
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
މަޖިލިސް
ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމް
ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ބިނާކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ - އަމީރު
 
ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލާއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ނެރެފައިވާނެ
 
އޮޑިޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވޭ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައަށްފަހު، ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ބިނާކޮށް، ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާފައި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން، މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވުމުގެ މެންޑޭޓް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިހާތަނަށް ބަލައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނެންސުން އެއްވެސްކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓް އޮފީހުން 16 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް ހަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭސީސީ އިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ބަލާއިރު، ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކަންކަން މިހާރު ވާނީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އޮޑިޓް ރިވިއުކުރި އިރު، ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދުމުން، 27 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ މިނިސްޓްރީއިން އެ މައްސަލައިގައި އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާއި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔާދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގާފައި ނުވޭ. އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ބިނާކޮށް، ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ޕްރޮކިއުމެންޓް ކަންތައްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލާއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 3 މެއި 2020 ގައި ނެރެފައިވާނެ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު

މިިިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލާގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ހޯދުމުގެކުރިން ކޮންމެހެން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި، ޕްރޮކިއުމެންޓް ހިންގުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓަރަށް ލިބިދެވޭ އިހްތިޔާރުތަކާއި ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު އިތުރަށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލަޔަރުގެ ފަރާތުން މުދާ ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވާނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް