ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 09:43
އއ. ރަސްދޫގައި ދަނޑުވެރިއެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ
އއ. ރަސްދޫގައި ދަނޑުވެރިއެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސަބްސިޑީ
ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި ދަނޑުވެރިންގެ ސަބްސިޑީ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމަށް ގޮވާލައި ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ސަރުކާރުން ސީދާ ދަނޑުހެއްދުމުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ
 
ގާނޫނުން ކަނޑާލި ޑިއުޓީގެ ލުއިކަމެއް ދަނޑުވެރިންނަށް ފެންނަން ނެތް

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި ދަނޑުވެރިންގެ ސަބްސިޑީ އަލުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮށް ދަނޑުވެރި މީހާއަށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންއެވެ. މި ގަރާރުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރަން ފެށި ދަނޑުވެރިންގެ ސަބްސިޑީ އަލުން އަނބުރާ އިޔަދަ ކުރުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅު ފުއްދަވައި ދެއްވުމަށް ގޮވާލާ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށް ކަމަށް މެންބަރު ޝިޔާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި އާލާތްތައް ގަތުމަށް ސީދާ ދަނޑުވެރި މީހާގެ އަތަށް ލިބުނު ސަބްސިޑީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުވެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުވެގެން ދިޔަތަން ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ނުކުތް އަންހެންވެރިން އިތުރުވެގެންދިޔަތަން ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެ ސަބްސިޑީ ދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސި ކެމްޕެއިނުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެމްޕޭނުގައި އއ. ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭންފެށި ސަބްސިޑީ އަލުން އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދުފުޅެވެ.

މި ވައުދުފުޅާއެކު ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދަނޑުވެރިން ވަރަށް އުއްމީދާއެކުވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓުދެއްވައި އިންތިހާބުކޮށްފައިކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 2018ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން 4 އަހަރު ވެގެން ގޮސް 5 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު މަސްކޮޅު ގުނަމުންދާއިރު ވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ލުބުނު ލުޔެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ވެސް މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި 19 ވަނަ މަޖިލީހުން ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މާފުކުުރުމަށް އިންޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ އެއްކޮށް މާފްކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ގާނޫނުން ކަނޑާލި ޑިއުޓީގެ ލުއިކަމެއް ދަނޑުވެރިންނަށް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ވެސް މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން އަދިވެސް މުދާ ގަންނަން ލިބެންހުރީ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ވެސް ލިބެންހުރި އަގަށް ނޫނީ އެއަށްވުރެންވެސް ބޮޑު އަގެއްގައި ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނޑުވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުން ދެކޮޅު ނުޖެހި ދަރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމައަގު ހޯދަދޭނަމޭ ބުނެ ސަރުކާރުން ސީދާ ދަނޑުހެއްދުމުގެ ތެރެއަށް އަތްބާނާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަނޑު ހައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ލިބޭތަނެއް ނުފެންނަކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯގައި ދަނޑުވެރިންނަށް ވައުދުވެފައިވަނީ ހެއްދި އެތިކޮޅު ފީނުވަނީސް ގަނެ އެތަކެތި ވިއްކާ ހުސްކޮށް ވަގުތުން އެތަކެއްޗަށް ފައިސާލިބޭނެ ދަނޑުގޮވާން ވެރިކަމެއް ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޒަމާނީ އެގުރި ދަނޑުތައްޔާއި ގޯތި ގޯތީގައި ހެއްދޭ ދަނޑު ގޮވާމުންނާއި ހައިޑްރޯފޯނިކްްސް ސިސްޓަމްތަކުން އުފައްދާ ފެހިކާނާ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެގުރި ބޯޓު މެދުވެރިކޮށް ފޯރުވައި އެތަކެތި ވިއްކޭނެ ފަަދަ އެގްރި ސެންޓަރުން ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހައްދާ ތަކެތި ގިނަކޮށް އެ ވިއްކި އެއިން ފައިދާ ލިބޭނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިވެހި ދަނޑުވެރިޔާއަށް ލިބޭނެކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ނަގާކިޔާފައިވަނީ އަންހެންުން ކަމަށާއި، މި އަގުނުކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އެގްރިވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ތައާރަފްކުރެވޭނެކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ވައުދުވެސް ފުއްދެމުންދާކަމަށް ދަނޑުވެރިން ގަބޫލެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، މިއަދުވެސް ތިބީ އެކަމުގެ މާޔޫސް ކަމުގައިކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް