ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:36
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް
ރައީސް އޮފީސް
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް
ކުރު މުއްދަތެއްގައި، މަސައްކަތްތެރިން ބޭނުންވި މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ: ފައްޔާޒު
 
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ކަންކަން މިސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން

މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މުއްދަތުގައި ގެންނަންޖެހޭ, އެހެންނަމަވެސް ނުގެނެވި ހުރި ބަދަލުތައް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގެންނަމުންދާއިރު, މިއީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"މަސައްކަތެރިންގެ ކޮންގްރެސް" ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ، މިސަރުކާރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ކަންކަން މިސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި، އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް އެކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދެއްވި އަދި ބާރު އެޅުއްވި އެއް ކަންތައްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގަކީ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން މުޖުތަމައު ބަލައިގަތުންކަމަށާއި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއެކުވެސް އެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތަކަކާ ހަމައަށް އާދެވޭނެކަން މިއަދު ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތަކޭ މިބުނަނީ، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް މިއަދު ހަމަޖެހިގެން ހިނގައްޖެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލުގަ ދިމާވާ ހެލްތު ސޭފްޓީ ކޮންސަރންތަކަށް އެޑްރެސްކުރުން. މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދާ ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ، މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ގާނޫނީ ޕްލެޓް ފޯމު ގާއިމުކުރުން. އަދި ހާލުގަޖެހޭ ދުވަހު ބެނެފިޓް ވުން. މިހަތަރު ކަންތަކަށް ފާއިތުވި 4 އަހަރު ޓާގެޓްކުރީ. ކޮވިޑާހެދި ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވި. ނަމަވެސް މި މައިގަނޑު 4 ކަންތައް ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން މަސް ތެރޭގައި ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ އޮންނާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ.
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް / އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަލުވި މިނެއްގައި މިބަދަލުތައް އަންނަމުންދާއިރު، އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވިސްނުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވިސްނުމަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނައުމާއި، ބަދަލަށް ބައެއް މީހުން ފަސްޖެހުންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެހުރިހާ ކަމަކާއެކު އެންމެންގެ ވިސްނުމަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މަސައްކަތްތެރިން ފެންބޮވައިގަނެފަ ތިބީ މިބަދަލުތަކަށް. އެތައް އަހަރެއްވެއްޖެ. އެކަންކަމަށް ރައީސްގެ ސަރުކާރުގަ ފުރުސަތު ލިބި، އެ ހައްގު ލިބިގެންމިދަނީ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމުގަ މިކަންކަން ބިންދައިގެން ނުދާނެ މިންވަރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގުތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭނެ.
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް / އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގާނޫނީ ޕްލެޓް ފޯމުތައް ގާއިމުވެގެންދާއިރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އަދިވެސް ދާނީ ފުޅާވަމުންކަމަށެވެ. އެއާއެކު އިގުތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބިދޭސީން ބޭނުންވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ގާއިމުކުރެވިފައި ހުރި ޖޮބް ސެންޓަރުތަކުގެ އެހީގައި ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ގެނައުން އެއީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކުރާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޖޮބް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތަކަށްވާނީ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީންތައް ދީ ދިވެހިންނަށް އެފަދަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް