ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 13:02
ރައީސް ނަޝީދު އާއި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު
ރައީސް ނަޝީދު އާއި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ހިރިލަންދޫ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން
ރައީސް ނަޝީދަށް އުޅެވޭނީ އެމްޑީޕީއާއެކު، ގާސިމާއެކު ނޫޅެވޭނެ: މޫސަ
މި ވަޑައިގެންނެވީ ޕާޓީގެ ބައި ފަޅި ހިފައިގެން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިޔަސް ގާސިމް އެކަން ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި
ދުވަސްކޮޅަކު ކޯފާ އިސްކުރައްވާ ހުންނެވި ނަމަވެސް ދެން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އުޅުއްވޭނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއާ އެކުގައި ކަމަށާއި އެ ނޫން ބަޔަކާއެކު ނޫޅުއްވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ  ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިރިލަންދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމާއެކުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ނޫޅުއްވޭނެ ކަަމަށާއި މީގެ ކުރިން ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ގާސިމް ކަމުނުދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމް އަކީ ހަމަތައް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދު އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން މިވަޑައިގެންނެވީ ޕާޓީގެ ބައި ފަޅި ހިފައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް ގާސިމް އެކަން ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ގާސިމް އަކީ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދުވަސްކޮޅަކު ކޯފާ އިސްކުރައްވާ ހުންނެވި ނަމަވެސް ދެން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނީ އެމްޑީޕީއާއެކުގައި ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ، ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުހިނގާ އެއްވެސް ރަށެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށާއި، މިހާރު މި ފެންނަނީ އެމްޑީޕީ އިން ގެނައި ޑޮމޮކްރަސީގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. މޫސަ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ދިރިގެން އައީ މޭޒެއް ކައިރިން ކަމަށާއި އެއީ "މޭޒެއްގެ ދިރުން" ކަމަށެވެ. އަދި 2004 އިން ފެށިގެން އެމްޑީޕީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ސަރުކާރަށް ޖިޒީ ދައްކައިގެން ރައްޔިތުން އުޅެން ޖެހިފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކަމަށާއި އެ ދުވަހު އެމްޑީޕީ އިން ކުރި މަސައްކަތަކީ ވަކި މީހެއްގެ އެކަނި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގައި ތިބި ފަރާތްތައް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އުޅުއްވީ ހާސްކަމުގައި ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގައި މިހާރުވެސް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެއް ދުވަހު ވަޑައިގެން މުޅި ކެބިނެޓް އެކީގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ވާހަކަ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެދާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަމާއި މަޖިލީސް ތެރެއިން ވެސް ހާސްކަން ފެނުނު ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މޫސަ ވަނީ އެމްޑީޕީ އަކީ އަބަދުވެސް އޭނާ އެ ޕާޓީއަކާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ޕާޓީއެއް ކަަމަށާއި ޕާޓީއާ ދުރަށް ވަޑައިގަތީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދާމެދު އުފެދުނު ޚިޔާލްތަފާތުވުމުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަނބުރާ ޕާޓީ އަށް ވަޑައިގަތުންވެގެން ދިޔައީ ވަރިވުމަށް ފަހު އަނބުރާ ކައިވެނިކުރުންފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު އުޅުއްވަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ނޫޅެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. މޫސަ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ނިންމެވުންތަކާ މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް