ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:47
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ބުކިންގ.ކޮމް
ގްރީން ޓެކްސް
މިދިޔަ ޖަނުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 100.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ގެސްޓްހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 98.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ
 
މިދިޔަ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ކ.އަތޮޅާއި އދ.އަތޮޅުން
 
2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ އދ. އަތޮޅުން

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 100.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ގްރީންޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލްތަކަށް ބަލާއިރު ރިސޯޓް، ގެސްޓްހައުސް އަދި ހޮޓެލްތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 98.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ސަފާރީތަކުން ލިބިފައިވަނީ 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޯމްސްޓޭ ފެސިލިޓީތަކުން 2113 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ކ.އަތޮޅާއި އދ.އަތޮޅުންނެވެ. އެގޮތުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 37 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ކ.އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓްތަކުން ލިބިފައިވާ 34.7 މިލިއަނާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުން ލިބިފައިވާ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގޭ ގޮތުން 2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ އދ. އަތޮޅުންނެވެ. އެ އަތޮޅުން ޖެނުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 12.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި 3 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ގްރީން ޓެކްސް ލިބުނު ރ.އަތޮޅުން ލިބިފައި ވަނީ 8 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެވެ.

ޖަނަވަރީމަހު އެންމެ މަދުން ގްރީން ޓެކްސް ލިބުނު ދެ ތަނަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ފ.އަތޮޅެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 9203 ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު ފ.އަތޮޅުން ލިބިފައިވަނީ 10459 ރުފިޔާއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖަނަވަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި 798 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުއްޓެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގްރީން ޓެކްސް ނަގަމުންދަނީ ރިޒޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގެ އިތުރުން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބޮލަކަށް 6 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓާތަކުގެ ތެރެއިން 50 ކޮޓަރިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޓަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ދުވާލަކަށް 6 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގައެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 50 ކޮޓަރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ކޮޓަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ދުވާލަކަށް 3 ޑޮލަރު ނަގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް