ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:41
ތިއާގޯ ސިލްވާ ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި އަނިޔާވެގެން ވެއްޓިފައި: 6 މަސް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ
ތިއާގޯ ސިލްވާ ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި އަނިޔާވެގެން ވެއްޓިފައި: 6 މަސް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ތިއާގޯ ސިލްވާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ގެއްލެނީ!
 
އޭނާ ނެތުމަކީ ކޯޗަށް ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ

ޗެލްސީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޑިފެންޑަރު ކަމަށްވާ ތިއާގޯ ސިލްވާ އަށް އަނިޔާވެ ހަ މަހެއްހާ ދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުމުގެ ބިރުހީވެއްޖެ އެވެ.

ބްރެޒިލްގެ 38 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ދަނޑުން ބާލަން ޖެހުނެވެ. ފަހުން ހެދި ޓެސްޓްތަކަށް ބަލާފައި ސިލްވާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގައިކަން ޗެލްސީން ކަށަވަރުކޮށްނުދެ އެވެ. އެކަމަކު ލަފާކުރެވިފައިވަނީ ރީހެބްގައި ހޭދަކުރާނެ ވަގުތާއެކު މަދުވެގެން ހަ ހަފުތާ ރެސްޓްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަނިޔާގެ ސަބަބުން ސިލްވާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކްއައުޓް މެޗުތަކާއި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ މުހިންމު މެޗުތަކެއް ގެއްލޭނެ އެވެ.

Advertisement

ސިލްވާ އަކީ ޗެލްސީގައި ހުރި އެންމެ އިތުބާރު އަދި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރެވެ. މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް އާދަޔާހިލާފަށް ގޯސްވެ، ޓޭބަލުގެ މެދުތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު ކޮންސިސްޓްކޮށް ކުޅެމުންދާ މަދު ކުޅުންތެރިންގެ އެކަކީ އޭނާ އެވެ. މިހެންވެ ސިލްވާ ނެތުމަކީ އަލުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކޯޗު ގްރެހަމް ޕޮޓާއަށް ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކަށްވެދާނެ އެވެ.

ސިލްވާ ބާލަން ޖެހުމުން ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި އެމަގާމަށް ކުޅުނީ ވެސްލީ ފޮފާނާ އެވެ. އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެގެން އޭނާ އަލުން ކުޅެން ފެށިއިރު ހާދިދޫ ކުލިބާލޭ ވެސް މިހާރު ވަނީ މުޅިން ފިޓްވެފަ އެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެން ފެށުމަކީ ޕޮޓާ އަށް ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައަކީ ސިލްވާހާ ޔަގީންކަމާއެކު ގިނަ މެޗުތަކެއް ނުކުޅެވޭތީ އެވެ.

ނަތީޖާތައް ގޯސްވެ ޗެލްސީ މިވަގުތު އޮތީ ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޓޭބަލުގައި 31 ޕޮއިންޓާއެކު 10 ވަނާގަ އެވެ. މިއީ އެއްވަނާގައިވާ އާސެނަލްއަށްވުރެ 26 ޕޮއިންޓް މަދު އަދަދެކެވެ. މިހާ ނަތީޖާތައް ގޯސްވުމުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުން ފުރުސަތު ނުލިބުން ވަރަށް ކައިރި އެވެ. މިއީ ޗެލްސީގައި ތިބި އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް