ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 13:00
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ގެއްލުން
ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ގެއްލޭތީ ކުއްލި މައްސަލަ އެއް
 
އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 33 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވޭ
 
އެ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްގައި ހުންނަ ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި ގެއްލޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަަތައް ފެންމަތިވުން އާއްމުވެފައިވާތީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 33 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ 4 މެމްބަރުންނެވެ. އަދި މި ކުއްލި މައްސަލަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ދެ މެންބަރުން ތިއްބެވި އެވެ.

މަޖިލީހަށް މި ފަދަ މައްސަލަ އެއް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ބައެއް އާއްމުންގެ އެކައުންޓްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެކި ގޮތް ގޮތުން ގެއްލެމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މީސްމީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައި ވަނީ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ގެއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަނީ ޕާސަނަލް މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނު ނުވަތަ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފަހަކަށް އައިސް ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓްތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ފައިސާ ގެއްލެމުންދާ މައްސަލަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް ބީއެލްއެމްއެލް އަށް އަދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ނުލިބި އާއްމުންނަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އެހެން ބޭންކުތަކަށް އެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ނުވެ ބީއެމްއެލްގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގައި ހަދާފައިވާ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް މިފަދަ މައްސަލަ އެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް