ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:21
މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ހީނާވިލާ، މުހައްމަދު ޝަނޫނާއި، ބީޗްވިލާ އަލީ ސިފާމްގެ މައްޗަށް
މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ހީނާވިލާ، މުހައްމަދު ޝަނޫނާއި، ބީޗްވިލާ އަލީ ސިފާމްގެ މައްޗަށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒިޔަދަމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޒިޔަދަމްގެ ޤާތިލު ޝަނޫނަށް މަރުގެ އަދަބު، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ސިފާމު އުމުރަށް ޖަލަށް
 
ސިފާމް ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޙުކުމުން އުނިވާނެ
 
ޒިޔަދަމް މަރުވިއިރު އޭނާގެ ދަރިއަކު ހުރިނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާއަށް 15 އަހަރު ނުފުރޭ
 
ޒިޔަދަމްގެ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފާން

ލ. މުންޑޫ، ނޫވިލު، އަލީ ޒިޔަދަމް މަރާލި މައްސަލައިގައި, 7 އަހަރަށްފަހު ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މުޙައްމަދު ޝަނޫން މަރަން ޙުކުމްކޮށް، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި އަލީ ސިފާމް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯމަ ދުވަހު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ދައުލަތުން އުފުލީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤަސްދުމަރު ސާބިތުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝަނޫންގެ މައްޗަށެވެ. ސިފާމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ޝަނޫންގެ މައްޗަށް ގަސްތުމަރު ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ޒިޔަދަމްގެ ވާރިސުންގެހެކިބަސްނަގާފައިވާއިރު، ޒިޔަދަމްގެ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފާށެވެ.

ޒިޔަދަމް މަރުވިއިރު އޭނާގެ ދަރިއަކު ހުރިނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާއަށް 15 އަހަރު ފުރިފައިނުވާތީ، ޝަރީއަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޭނާގެ ބަސް ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަަބަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލި މި އުސޫލުގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މަރަށް މަރު ހިފޭނީ އުމުރުން 15 އަހަރުވެފައިވާ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް މަރަށް މަރުހިފަން ބޭނުންވާނަމަކަމަށެވެ.

ސިފާމްގެ މައްޗަށް ގަސްތުމަރު ސާބިތުނުވިނަމަވެސް، އޭނާ އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޒިޔަދަމްއަށް ސަލާމަތްވާން ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ހަނިވެގެން ދިޔަކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާވެސް މި މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވެފައިވުމާއި، ޒިޔަދަމްއަށް ޙަމަލާ ދީފައިވާތީ ދައުލަތުން ވަނީ އޭނަގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަސާސީ އަދަބަކީ 15 އަހަރާއި 25 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

އެނާގެ އަމަލުތައް ހުރީ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ އަދި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިން އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައިކަމަށްވާތީ ގާޒީ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަބުކަމަށްވާ 25 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޙުކުމުން އުނިވާނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
22%
0%
0%
22%
0%
56%
ކޮމެންޓް