ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:14
ސްމައިލް އޮން ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން
ސްމައިލް އޮން ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ސްމައިލް އޮން ކެމްޕެއިން
ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަށް ހަނގާ ނުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
ހަނގާ ކުރުމަކީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއެކު ޤަސްދުގައި ކުރާ އަމަލުތައް

ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަށް ހަނގާ ނުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްމައިލް އޮން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ހަނގާކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމަށް ހިންގާ ޚާއްސަ ހަރަކާތްތައް މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އުނގެނޭނީ ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދީގެން ކަމަށެވެ. އަދި ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ހަނގާ ކުރުން ހުއްޓުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ މުހިންމު ވައުދުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކުދިން އަދިވެސް ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްމައިލް އޮން ކެމްޕެއިނަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއް މަސް ދުވަހަށް މި ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފަންނަނީ ލަފައެއް ދޭނީ އާކް ޖަމިއްޔާއިން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހަނގާ ކުރުމަކީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއެކު ޤަސްދުގައި ކުރާ އަމަލުތައް ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވާ ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ތައުލީމީ ހަޔާތަށް ވެސް ގެއްލުން ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ހުއްޓުވަމީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާކަން އެނގޭނަމަ އެކަމެއް ރިޕޯޓްކޮށް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ސްމައިލް އޮން ކެމްޕޭން ކާމިޔާބު ކެމްޕޭނަކަށް ހަދަން ސްކޫލް ކުދިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ