ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:13
ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރު ސަރަޙައްދުން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 5000 އަށް އަރާކަމަށް އދއިން ބުނޭ
ތުރުކީ-ސޫރިޔާ ބިންހެލުން
ތަސްވީރު ބުނި ވާހަކަ: "އެހީވި މީހުން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން، އެހީ ނުވި މީހުންވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ"
 
ސޫރިޔާގެ 2 ކުރެހުންތެރިން ދަނީ، ސުންނާފަތިވެފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ގާކުނޑިތަކުގައި ކުރަހަމުންދާ ކުރެހުންތަކުން ޢުއްމީދީ މެސެޖުތައް ދެމުން
 
ބިންހެލުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު އެއް ސަރަޙައްދަކީ ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންދާރީސް

މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި އާލަމީ ބަލިމަޑުކަމަކުން ރަނގަޅަށް އަރައިނުގަނެވި އުޅެނިކޮށް، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި 3 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލު ޖެހިތާ އަހަރެއް ވާން ދަނިކޮށް، މުޅި ދުނިޔެއް ސިއްސުވާލީ، ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާ ހިއްސާ ކުރާ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދަށް، ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ޚަބަރާއެކީގައެވެ. ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ބައްލައްކައިގެ ފާހަގަ ހުރަސް ކޮށްފައި ވާ އިރު، ސުންނާފަތިވެފައި ވާ އެ މަސްރަހުން އިވެމުންދާ ގަދަ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމުގެ ވާހަކަތަކުން، ދިރިއުޅުމާ މެދު ކުރެވޭ ޢުއްމީދުތައްވެސް އާ ވެދާ ފަހަރު އާދެއެވެ. މިއީވެސް އެ ކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.

ބިންހެލުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު އެއް ސަރަޙައްދަކީ ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންދާރީސްއެވެ. ޖަންދާރީސްގައި ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް އާ ދިރުމެއް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ސޫރިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ 2 ކުރެހުންތެރިއެކެވެ. ސުންނާފަތިވެފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ގާކުނޑިތަކުގައި އެ ފަންނުވެރިން ކުރަހަމުންދާ ކުރެހުންތަކުން ދެނީ ޢުއްމީދީ މެސެޖުތަކެކެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި ސޫރިޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށް ޝުކުރުގެ ޖިޒީތައް ބަންޑުންކޮށްލާ ފަދައިން، ސޫރިޔާއަށް ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތި ކުރުވާ މީހުންނަށްވެސް މެސެޖުތައް ދީފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ބޮޑު ފިޔަގަނޑެއް އަޅައިގެން ހުރި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު، ފުއްޕާހަންތަކެއްގެ އެހީގައި ވައިގެ ތެރެއަށް އުދުހިގެންދާ މަންޒަރު ސިފަވާ ކުރެހުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުން ދިޔައީ ކުރެހުންތެރިޔާ ސަލާމް ހަމީދުއެވެ. ހަމީދު ބުނި ގޮތުގައި ސޫރިޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންގެ މަތިން، އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެއެވެ.

އަހަރަމެން މިއަދު ކުރަހަމުން މިދަނީ ބިންހެލުމުގަ ސުންނާފަތިވި ޖަންދާރީސްގަ. ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތަކުގަ މި ކުރަހަނީ. އަހަރަމެންނަށް އެހީވި މީހުންނަށް ޝުކުރުގެ ޖިޒީތައް ދޭ މެސެޖުތައް މި ކުރަހަނީ. އަހަރަމެންނަށް އެހީވި މީހުންގެ މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން. އެހީ ނުވެ، ދަތި ކުރި މީހުންގެ މަތިންވެސް އަހަރަމެން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ އިނގޭ.
ސަލާމް ހަމީދު؛ ސޫރިޔާގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރު ސަރަޙައްދުން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 5000 އަށް އަރާކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ. ޙަޤީޤީ ޢަދަދުތައް އެއަށްވުރެ މާ މައްޗަށް ދިއުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. ބިންހެލުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ސަރަޙައްދަކީ، ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ސަރަޙައްދެއް ކަމުން، އެހީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތި ކުރަނީ އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވެއެވެ.

މިއަދު އަހަރަމެން މި އައީ ޖަންދާރީސްއަށް. ތުރުކީވިލާތަށް ސޫރިޔާއަށް ބިންހެލުމުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝިކާރައަކަށްވި. އަހަރަމެން މިތަނަށް މިއައީ، މި ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގަ، އަހަރަމެންނަށް އެހީވި މީހުންނަށް މެސެޖެއް ދޭން. އެ މެސެޖު ދެމުން މި ދަނީ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތަކުގަ ކުރަހައިގެން. އަހަރަމެންނަށް އެހީވެ، ޒަޚަމްތަކުގައި ބޭސް އަޅަން އެހީވި ކޮންމެ މީހަކަށް، ކޮންމެ ޓީމަކަށް، ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ބޭނުން. މީ ރަމްޒީ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް. އެމީހުން އެ ކޮށްދިނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. އަހަރަމެން ދުވަހަކުވެސް އެމީހުން މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާނަން. ހަމަ އެގޮތަށް، އަހަރަމެންނަށް އެހީ ނުވި މީހުންވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ.
އަޒީޒް އަސްމާރު؛ ސޫރިޔާގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި މެދުއިރުމައްޗަށް އައި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއިން އަދިވެސް އަރައިގަނެވިފައި ނުވާ އިރު، އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ އިންސާނީ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ މެދުއިރުމައްޗަށް ފިނި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެތައް ބަޔަކަށް ގަދަ ފިނީގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާވެސް ނުލައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް