ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 10:03
ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑް އިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު، އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ބޭނުން ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލުމަށް
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން
ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލަށް މަންހަޖު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ކިތަންމެހާވެސް ފޮނި
 
ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ފަތްޕިލާވެލި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަރިވަރުން ދަނީ ކާމިޔާބު ހޯދަމުން
 
މަންޙަޖުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ހަރަކާތަކީ ފެނުގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކައިގެ އަޑަކީ، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގަދަވެލާ ގޮތަށް، ހަމަ އެ ބާރުމިނުގައި އޮބޭ ވާހަކަތަކެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ވަކި މުނާސަބާތަކަކާ ގުޅިގެން ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެ، ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މަޑުޖެހިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ތިމާވެށީގެން ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ރޫޙެއްގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން އެންމެންވެސް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

މިކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް ފެނިގެންދަނީ ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުންނެވެ. ވެއްޓާ ރައްޓެހި ދެމެހެއްޓެނިވި އާދަތަކަކީ މިއަދު މި ދަރިވަރުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ހައިޑްރޯޕޮނިކްސް ދަނޑުތަކުން ފެށިގެން، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ދެމެހެއްޓިނިވި ފަރުމާތައް ހެދުން ތައްޔާރު ކުރުމަކީ މި ދަރިވަރުން ފަޚްރުވެރިވުން ޙައްޤު މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ.

އެކަމަކަށް ދަރިވަރުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއްދީ، ދަރިވަރުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑް ސްކޫލްއިން ވަނީ، މި ހަރަކާތްތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ މަންޙަޖުގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޕްރިންސިޕަލް ކްލެއަރ ޓަރންބުލް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ދަރިވަރުންގެ އަޑަކީ އެހުން މުހިންމު އަޑެކެވެ.

ދަރިވަރުންގެ އަޑަކީ މުހިންމު އަޑެއްހެން މަށަށް ހީވަނީ. އަހަރަމެންގެ ކުދިންނަކީ، އަހަރަމެންގެ މުސްތަޤުބަލު. އަހަރަމެން ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް، އެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވޭ. ހަމަ އެ ގޮތަށް، ދަރިވަރުން ބާރުވެރިކުރެވެންވެސް އެބަ ޖެހޭ. އެކުދިން އަމިއްލައަށް ނިންމުންތައް ނިންމާލެވޭ ވަރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވެ، މި ސްކޫލްގަ ތިބޭނެ ތިމާވެށީގެ އެމްބެސެޑަރުން. އެކުދިންނަކީ މިކަހަލަ މަޝްރޫއުތައް ތަޢާރުކުރާ ކުދިން. ކުނި ވަށިގަނޑުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމާ، އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުން ކަހަލަ މަޝްރޫއުތަކަކީ، އެކުދިން އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށްގެން ފެށި ކަންކަން.
ކްލެއަރ ޓަރންބުލް؛ ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑްގެ ޕްރިންސިޕަލް

މަންޙަޖުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ހަރަކާތަކީ ފެނުގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ މަޝްރޫއެވެ. ސްކޫލް ކެންޓީނުގައި ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގައި ބައިވެރިވާ ދަރުވަރުންގެ ތެރޭގައި، ޢުމުރުން 11 އަހަރުގެ ރަފައޭލް އަދި 12 އަހަރުގެ ސާޝާ ހިމެނެއެވެ.

އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގަ އަމިއްލަ ބަގީޗާއެއް އޮންނާނެ. އެކަމަކު އެއީ ވެލީގަ ގަސް ހައްދާ ބަގީޗާއެއް. މާ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރާކަށް އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ. މިތަނުގަ، މި ހައްދާ ގޮތަށް، ފެނުގަ ގަސް ހައްދަން އަހަރެން ވަރަށް ގަޔާވޭ. އެއީ ވެއްޓަށްވެސް މި ގޮތް ރަނގަޅުވީމަ. މީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް. ޔޫއޭއީގަ މާ ރަނގަޅު ވެއްޔެއް ނުހުރޭ ގަސް ހައްދާކަށް. ގަސް ހެދޭ ވަރަށްވުރެ މާ ހޫނުވެސްމެ. އެހެންވެ، އަހަރަމެން ލެޓިއުސް މި ހައްދަނީ މި ގޮތަށް ފެނުގަ.
ސާޝާ؛ ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑްގެ ދަރިވަރެއް

ކެންޓީނަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ފަތްޕިލާވެލި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރަފެއޭލްއާއި ސާޝާ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ.

ސާޝާއާ އަހަރެންމީ، ތިމާވެއްޓަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރާ ދެކުދިން. މި ސްކޫލްގަ، އަހަރަމެން 2 ކުދިންނަކީ ތިމާވެށީގެ ސަފީރުން. މީ މަށަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މީހުން ބުނާނެ 'އޯ ތިމާވެށި ދޯއޭ' އެކަމަކު، މީ ހަމަ އަހަރަމެންގެ ދުނިޔެ. ތަނެއްގަ އޮތް ޕެލެނެޓެއް ނޫން. މީ އަހަރަމެން ދިރިއުޅޭ ޕްލެނެޓް. އެހެންވީމަ، މި ތަން ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަކީ އަހަންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދިރިއުޅޭ ގެދޮރު ސާފުކުރާ ގޮތަށް، ދިރިއުޅޭ ދުނިޔެވެސް އެބަޖެހޭ ސާފު ކުރަން.
ރަފައޭލް؛ ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑްގެ ދަރިވަރެއް

ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް ފަތްޕިލާވެލި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަރިވަރުން ދަނީ ކާމިޔާބު ހޯދަމުންނެވެ. ޒިންމާދާރު ޒުވާނުންތަކެއް ބިނާ ކުރެވޭ ކަމުގެ އިޙުސާސް ޔަޤީނުންވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިކަން ފެށުނީ ދަރިވަރުންނާ ހިސާބުން. އެކުދިން އެހީ ކޮން ކަމެއްހޯ ކޮށްދެވޭނީ. އެކުދިން ބެލީ އެކަމުގެ ފަހަތުގަ އޮތް ސައެންސްއަށް. އަހަރަމެން ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރިން. އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލިން. އަހަރަމެންގެ ކެންޓީނަށް ބޭނުންވާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ހުރިހާ ބާވަތަކަށް، ކޭޓަރިންގް ކުންފުނިތަކުން ބޭނުން ކުރާނީ، އަހަރަމެންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ އިތުރަށް ފުޅާވަމުން ދާނީ.
ކްލެއަރ ޓަރންބުލް؛ ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑްގެ ޕްރިންސިޕަލް

ކެންޓީނު ހުރަސްކޮށް، ސްކޫލްގެ އަނެއް ފަރާތުން ފެންނަ ހުރި ކުލާސްރޫމަށް ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓޭއިރު އެތަނުންވެސް ފެނިގެންދަނީ ވެއްޓާ ދޯޅަ މަންޒަރެކެވެ. އެ ކުލާސް ތެރޭގައި ދަރިވަރުން އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދަނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ދެމެހެއްޓެނިވި ހެދުން ފަރުމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ.

ތިމާވެށީގެ ހަފުތާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސޯފިއާއާ އޭނާގެ ކުލާސްކ ކުދިން ވަނީ އުކާލާ ކަރުދާހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓިޝޫ ކަރުދާހުގެ އިތުރުން ބާވެފައިވާ ފޮތްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ތަކެތި ހެދުންތަކުގައި ހަރުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ފަރުމާތަކަކީ، 4 މޫސުމަށްވެސް ފުދޭ ފަރުމާތަކެކެވެ.

ދުބާއީގެ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑް އިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު، އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ބޭނުން ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލުމަށެވެ. މިއީ އަމަލީ ގޮތުން ހާސިލު ކުރެވިދާނެ އަމާޒަކަށް ހެއްދުމަށްޓަކާ ރޯޔަލް ގްރެމަރ ސްކޫލް ގިލްޑްފޯރޑްއިން  ވަނީ، މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ މިފަދަ ޕްލާސްޓިކްގެ ބަދަލުގައި ވެއްޓާ ރައްޓެހި ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫއެއްގައި އަވާނީ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއްވެސް އެކުލަވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް