ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:33
އެއަރ ފްރަޔަރ
އެއަރ ފްރަޔަރ
ބީބީސީ
އެއަރ ފްރަޔަރ މާކެޓުން ނެގުން
އަލިފާން ރޯވާތީ، އެއަރ ފްރަޔަރގެ ވައްތަރެއް މާކެޓުން ނަގައިފި
 
250،000 އެއަރ ފްރަޔަރ ކެނެޑާއިން، އަދި 21،000 އެއަރ ފްރަޔަރ މެކްސިކޯއިން ވެސް މާކެޓުން އަނބުރައި ނަގާފައިވޭ

އަލިފާން ރޯވެ އަދި އަތް ފިހުމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން, އެމެރިކާގައި ކޮސޯރީ ކިޔާ ބްރޭންޑުގެ ދެމިލިއަނެއްހާ އެއަރ ފްރަޔަރ މާކެޓުން ނަގައިފިއެވެ. މިމައްސަލަ ދިމާވަނީ އެވައްތަރުގެ އެއަރ ފްރަޔަރގެ ވަޔަރުތައް ގުޅާފައިވާގޮތުން ކަމަށް ވެއެވެ. މިހާތަނަށް ފާހަގަވެފައިވާގޮތުގައި މި ވައްތަރު މާބޮޑަށް ހޫނުވެ އަދި ހުޅުހިފަންވެސް ދިމާވަނީއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާހެއްހާ އެއަރ ފްރަޔަރ ކެނެޑާއިން، އަދި އަދި 21،000 އެއަރ ފްރަޔަރ މެކްސިކޯއިންވެސް މާކެޓުން އަނބުރައި ނަގާފައި ވެއެވެ.

ކޮސޯރީ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި، އެވައްތަރުގެ އެއަރ ފްރަޔަރުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން 205 ރިޕޯޓް ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއަށް ލާ އެއްޗެތި އެނދުމާއި ނަރުތައް ވިރުން، ދުންއެރުން އަދި މާބޮޑަށް ހޫނުވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކޮސޯރީއަކީ ޗައިނާގެ ޝިންޒެންއަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ކިޗަން އެޕްލަޔަންސް އުފެއްދުމުގައި ކޮސޯރީއަކީ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ނަމަވެސް، އެ ބްރޭންޑްގެ އެއަރ ފްރަޔަރުގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ވަނީ އިއުތިރާފް ވެފައެވެ. ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމުން އެކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ސޭފްޓީއަށް އަބަދުވެސް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެވައްތަރުގެ އެއަރ ފްރަޔަރ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދޭނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް