ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 14:50
ބިއާޑް ޕެޓިޝަން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒާ ހަވާލުކުރައްވަނީ --
ބިއާޑް ޕެޓިޝަން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒާ ހަވާލުކުރައްވަނީ --
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭ ގޮތް ހަދަން ޕެޓިޝަނެއް
 
މި ޕެޓިޝަނުގައި 1500 ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފައި ވޭ

ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބާލައި އޮމާންކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް)ގެ ފަރާތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޓީމްގެ ފަރާތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްއަށް މި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިފައިވާއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު ތުނބުޅި ބާލައި އޮމާން ކުރަން ޖެހޭ ޖެހުމަކީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ދުވަސްކޮޅުކޮޅުން މިހާރު ވެސް އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ފާޅުކުރަމުންދެއެވެ.

ޓީމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މައުރޫފް ޒާކިރު (މަޓޭ) ވިދާޅުވީ މި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 1،500 ފިރިހެން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ސޮޔާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު 10 ރިސޯޓުގައި މި ޕެޓިޝަނަށް ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޕެޓިޝަންގައި އެދިފައިވަނީ ބޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިންތައް ކަމަށްވާ މެރިއޮޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި އޮންނަ ކަހަލަ ގްރޫމިން ސްޓޭންޑަޑެެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް ތައާރަފް ކޮށްދިނުން އެދިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތުނބުޅި ބާލައި އޮމާން ކުރަން ނުޖެހި ޑީސެންޓް ގޮތަކަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސްޓޭންޑަޑެއް ހަދައިދިނުން އެދިއެވެ. އެހެންކަމުން، ބޭރުގެ ހޮޓެލް ޗެއިންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ހުއްދަދީފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މި ޕެޓިޝަންގައި އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ސާވޭއެއްގައި ދައްކާ ގޮތުން 97 އިންސައްތަ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ސާވޭގައި 7000 މީހުން ބައިވެރިވިކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޭނުންވަނީ ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ވުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުއާއެކު ބައްދަލުވުން ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަން ފާހަގަކުރައްވައި މައުރޫފް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކަމަށާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)އާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑަޑެއް އެކަމުގައި ގާއިމުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް