ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:14
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު، ޖާޒީ ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު، ޖާޒީ ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ވީއޭއެމް
ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް
ފުރަތަމަ މެޗުގެ ކުރިން ނިޒާރު: ޓީމުގެ އަޒުމަކީ ސަޕޯޓަރުން، އުންމީދަކީ ވެސް ސަޕޯޓަރުން
ނިޒާރު އެދުނީ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެއް ޢަޒުމެއްގައި، އެއް ރޫޙެއްގައި އައިސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ފުރާލަ ދިނުމަށް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރާއްޖޭގައި ފަށާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިޒާރު އިބްރާހީމް (ބޮޑޭ) ސަޕޯޓަރުންނަށް ޚާއްސަ މެސެޖެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖެ އިން ނިކުންނާނީ މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާރު ބުނީ، ޤައުމީ ޓީމުގެ އަޒަމަކީ ވެސް އަދި އުންމީދަކީ ވެސް ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމު މެޗު ކުޅެމުންދާ ވަގުތުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ސަޕޯޓަކީ މެޗުގައި ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމަކީ ޓީމު މޮޅުވުމަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނިޒާރު އެދުނީ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެއް ޢަޒުމެއްގައި، އެއް ރޫޙެއްގައި އައިސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ފުރާލަ ދިނުމެވެ.

ސަޕޯޓަރުންނަށް ބުނެލަން އޮތީ، ސަޕޯޓުކޮށްދޭށޭ. ހަމަ އެންމެން އިންޑޯ އަށް އައިސް، މި ޓީމަށް، ޤައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކޮށްދެއްވާށޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޓީމުގެ ޢަޒުމަކަށް ވަނީ ވެސް ސަޕޯޓަރުން، ޓީމުގެ އުންމީދަކީ ވެސް ސަޕޯޓަރުން.
ނިޒާރު އިބްރާހީމް (ބޮޑޭ) / ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ނިޒާރު ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ދުވަހު ވެސް، ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޓީމު ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ސީދާ ރަން މެޑައްޔަށް ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ހަމައެކަނި ކުޅެލުމުގެ މަޤުސަދުގައި ނޫން ކަމަށާއި، ކާމިޔާބަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން އެކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާތަނަށް ލިބުނު ވަގުތުގައި، ޓީމާއެކު ކުރެވުނު ތަމްރީނުތަކާއި، ކުޅެވުނު މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ. ޓީމު އޮތީ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވުމުުގެ ރޫޙުގައިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ނިޒާރު ބުނީ، މުޅި ޓީމު ވެސް އޮތީ ފުރަތަމަ މެޗަށް ވެސް އަދި މުބާރާތަށް ވެސް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގެ ކުރިން ދިވެހި ޓީމު ވަނީ ތައިލެންޑުގައި ތަމްރީނުތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރާއްޖެ އަށް އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް