ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:36
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރުން
ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފުން ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބޭ އެކިއެކި ތަޖުރިބާތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް ރާއްޖޭގައި
 
އިންޑިއާ އަކީ 2022ގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓް

އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ތަޖުރިބާކުރަންމުންދާ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އިންޑަލްޖް އެކްސްޕްރެސް (އެންއައިއީ)، ދަ ސަންޑޭ ގާޑިއަން، އީޓީ ޓްރެވަލް ވޯލްޑް، ޑައިނިކް ޖަގްރާން ތަމްސީލުކުރާ ނޫސްވެރިންގެ އިތުރުން އިންޑިއާ، އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ޕަބްލިކޭޝަންތަކަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާ ފްރީލާންސް ލިޔުންތެރިއަކާއި ޕީއާރު މަންދޫބެކެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 އިން 26 އަށް މި 5 ނޫސްވެރިންގެ ޓީމު ތިބެނީ އައުޓްރިގަރ މޯލްޑިވްސް މާފުށިވަރު ރިސޯޓާއި، ސަން ސިޔާމް އިރުވެލި, ވެސްޓް ސޭންޑްސް އުކުޅަސް، ރަންތަރި ގެސްޓްހައުސް އެންޑް ސްޕާ، އަދި ނާލަ ވެލި މޯލްޑިވްސްގައެވެ.

މި ޓީމުން ރާއްޖޭގެ މެހެމާންދާރީ އާއި އަގުހެޔޮ ލަގްޒަރީ އޮޕްޝަންތަކާއި ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ހިދުމަތްތަށް ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާނެއެވެ. މި ޓީމުން ތަޖުރިބާ ކުރާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް އައިލެންޑް ޓުއާސް، ސްނޯކްލިންގ އާއި ވޭލް ޝާކް/މަންޓާ އަދި ޓާޓަލް ޕޮއިންޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން؛ ސަންސެޓް ކްރޫޒްތައް، ސޭންޑްބެންކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި، މުރަކަ އިންދާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރވުމުގެ އިތުރުން ކެއްކުމުގެ ކްލާސްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ޓީމުން ތައްޔާރުކުރާ އާޓިކަލް، ފޮޓޯ، އަދި ވީޑިއޯތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިންނާއި ފަހުންވެސް މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރާނެއެވެ. އަދި އެކަށޭނެ މަލްޓިމީޑިއާ ކޮންޓެންޓާއި ލިޔުންތައް އިންޑިއާ މާކެޓާއި އެހެނިހެން މާކެޓްތަކުގެ އޯޑިއަންސްތަކާ ހިއްސާކުރާނެއެވެ. މި ކޮންޓެންޓްގެ ޖުމްލަ ރީޗް 4,952,250 އަށްވުރެ ގިނަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން އިންޑިއާ މާކެޓަށް ގެންގުޅޭ ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުންނެވެ. މި ސްޓްރެޓަޖީ ބިނާކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މަޤުބޫލު ސޯޝަލް މީޑިއާ، އޮންލައިން މީޑިއާ އަދި އެހެނިހެން ކަމާގުޅޭ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ލިބޭ އެފޯޑަބަލް އެކޮމޮޑޭޝަން އޮޕްޝަންތަކާއި، މި މަންޒިލަކީ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ މަޤުބޫލު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ގާއިމްކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފްއިން ލިބެން ހުރި ތަފާތު އެކޮމޮޑޭޝަން އޮޕްޝަންތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަކީ މި ދަތުރުގެ އެއް މަޤްޞަދެއެވެ.

އިންޑިއާ އަކީ 2022ގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓެވެ. 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 241،369 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ އަހަރުގެ މުޅި ޖުމްލަ އެރައިވަލްސްގެ 14.4 މާކެޓް ހިއްސާއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން މި މާކެޓުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. މިގޮތުން ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާ އެކު ބާއްވާ ޑިޖިޓަލް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭންތަކާއި، ބޮޑެތި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މީޑިއާ އިންޓަވިއުތަކާއި، އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ކެންޕޭންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޓީވީ އަދި އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް 2023 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް