ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:57
ފުލުހުންގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ފުލުހުންގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ފުލުހުންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިކަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާއެ
 
ތަހުގީގްކުރުމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދުގެ އެންމެ މިންވަރަކީ ޑިޕްލޮމާ
 
އެ އިސްލާހުގައި ބުނާގޮތުން އެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަސްދީގުކޮށް ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ފުލުހުންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް, ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނަސް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ސަލާމަކީ ޚިދުމަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ އިން ހެދުމަށް ލާޒިމްކުރާ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެފަދަ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކެއް ހަދާ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް އެ އިސްލާހުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންމަކީ ކޮބާތޯ ކަނޑައަޅަން ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ޚާއްސަ ތައުލީމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނުގެ 100 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެ މަގްސަދަށްޓަކައި ތަހުގީގުކުރާ ފުލުހުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ތައުލީމީ ސަނަދު ހާސިލްކުރުމަށް ގިނަވެގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގުކުރާ އެންމެހާ ފުލުހުން އެ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިހާތަނަށް އެފަދަ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ނުވާ ތަހުގީގުކުރާ ފުލުހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތި އިތުރުކުރުމަށް އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ތަހުގީގްކުރުމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދުގެ އެންމެ މިންވަރު ކަމަށްވާ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކަމަށް ކަމަށް އެ ޤާނުނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމަށް 27 މާރޗް 2024ގެ ނިޔަލަށް އެ އަކުރަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ބުނާގޮތުން އެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަސްދީގުކޮށް ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް